Transportekonomi

Det svenska transportsystemet kostar stora summor i investeringar och underhåll vilket ställer stora krav på relevanta och mångsidiga beslutsunderlag. Syftet med forskningen på enheten är att bidra till ökad kunskap så att beslut inom transportområdet tas på goda grunder.

Forskarna vid enheten gör samhällsekonomiska analyser av olika åtgärder och förändringar inom transportsektorn. Frågor som studeras är allt ifrån politiska styrmedel och prissättning till olika organisatoriska frågor och hur detta påverkar transportsystemet. Många frågeställningar rör så kallade marknadsmisslyckanden – till exempel miljöfarliga utsläpp, monopol och fall där köpare och säljare har olika tillgång till information – där det krävs olika offentliga marknadsinterventioner för ett effektivt utfall.

Med utgångspunkt i nationalekonomisk mikroteori studerar forskarna också så kallade målkonflikter inom transportområdet. Det kan till exempel röra avvägningen mellan tillgänglighet och restid å ena sidan och kostnaden för olika investeringar å den andra - eller mer generellt hur begränsade resurser ska användas för att göra bäst nytta.

Enhetens forskning berör samtliga trafikslag. Under senare år har sjöfartsforskningen byggts ut med flera projekt kring politiska styrmedel och olika negativa miljökonsekvenser. I ett annat projekt byggs en bank upp med AIS-data för att kunna följa enskilda fartyg. Flera projekt berör även flyg och järnväg.

När det gäller vägtransporter har enheten tillgång till registerdata över alla vuxna svenskar och deras bilar. Det gör det möjligt att analysera svenskarnas bilägande och hur de använder sina fordon.

Vi på enheten