Trafikanalys och logistik

Transportmodellering, logistik, elektrifiering och digitalisering – det är fyra forskningsområden som dominerar verksamheten på enheten för Trafikanalys och logistik med den gemensamma nämnaren transportsystem.

Det övergripande målet inom samtliga områden är att bidra med kunskap till en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig transportförsörjning. För detta behövs kunskap om hur vi bättre kan planera, styra och utforma våra transportflöden.

Forskningen om transportmodellering utvecklar beslutsstöd för kort- och långsiktiga analyser när transportsystem förändras till exempel genom ny infrastruktur, ny teknik, ändrade regler, nya affärsmodeller eller utsätts för störningar eller påverkan utifrån.

Logistikforskningen utgår från logistik- och transportaktörernas perspektiv, det vill säga transportköpare och transportsäljare. Det handlar dels om att utveckla effektiva material-, informations- och betalningsflöden, dels om att förstå hur trender, teknik och politiska beslut påverkar logistikaktörerna och därmed godstransportsystemet.

Forskningsfälten elektrifiering respektive digitalisering är mindre omfattande och lite nyare, men också de områden som växer snabbast. En viktig fråga gällande energi är hur transportsystemet ska kopplas ihop med energisystemet när produktion, distribution och användning av energin sker mer eller mindre samtidigt.

Vi på enheten