Mobilititet, aktörer och planering

Hur påverkar transportpolitiska beslut och processer möjligheten att uppnå de transportpolitiska målen och omställningen till ett hållbart samhälle? Och hur påverkas vi människor och vår förmåga att vara delaktiga i samhället? Det är de övergripande frågeställningarna för forskningen vid enheten för Mobilitet, aktörer och planering.

Enhetens forskning kan delas in i tre delar. En handlar om planering, styrning och omställning – hur påverkar lokala, regionala och nationella beslut och planeringsprocesser transportsystemet i stort och omställningen mot minskade utsläpp? Mycket av forskningen gäller kollektivtrafik och digitala mobilitetstjänster, men även hur transportplanering påverkar olika grupper som äldre, personer med funktionsnedsättning och barn. Ett relativt nytt delområde är även transporteffektiviteten för sten och grusmassor under byggskeden.

Ett annat huvudområde omfattar mobilitet, delaktighet och rättvisa. Forskningen handlar om social hållbarhet, hur transportsystemet påverkar människors möjlighet att leva ett bra liv, och olika maktfrågor – vilken makt har olika grupper över sin mobilitet och tillgänglighet ? Människors livsvillkor och val av transportmedel studeras, ofta med fokus på specifika grupper eller områden, som äldre eller boende på landsbygd. Ett uttalat mål är att inte bara forska om utan även tillsammans med människor – ofta kallat medborgardeltagande.

Ett tredje huvudområde är socialpsykologi med inriktning mot trafikpsykologi. Inom det här fältet studeras hur människors tankar, känslor och beteenden påverkas av egna erfarenheter och det sociala sammanhanget och hur olika åtgärder såsom kampanjer, utbildning och nya tekniska lösningar påverkar olika trafikantgruppers beteenden.

Vi på enheten

Senaste nytt inom mobilitet, aktörer och planering

Senast uppdaterad: