Miljö

Miljöenheten forskar om transportsystemets effekter på klimat, miljö och hälsa. Syftet är att ta fram kunskap som bidrar till att samhället kan uppfylla miljödelen i transportpolitikens hänsynsmål. Det innebär att bidra till att miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet för miljö nås samt bidra till ökad hälsa.

Forskningen på enheten omfattar transporters påverkan på klimatet men även hur transportsystemet ska anpassas till ett framtida förändrat klimat. Föroreningar från transporter, så som spridning av slitagepartiklar till luft och dagvatten, och bulleremission är andra forskningsområden.

Exempel på projekt är forskning som görs tillsammans med kollegor från alla de nordiska länderna om hur problem med höga partikelhalter i luft kan åtgärdas och modelleras.

Ett pågående doktorandprojekt granskar förekomst och spridning av mikroplast från däck i vägdiken. Med avseende på klimatanpassning utvecklar ett projekt en metodik för dynamiska beslutsvägar för stegvis klimatanpassning av transportinfrastruktur.

I ytterligare ett projekt arbetar forskare på uppdrag från myndigheter som en nationell resurs för vägledning och utveckling av de beräkningsmetoder som används vid bullerkartläggningar.

Vi på enheten