Värdegrund

VTI är en kunskapsorganisation där vår största tillgång är våra medarbetare. Att verka för ett gott ledarskap och medarbetarskap är strategiskt viktigt för att skapa en god arbetsmiljö och ett stimulerande arbetsklimat för att uppnå goda verksamhetsresultat.

Ett gott ledarskap och medarbetarskap är därför viktiga verktyg för att uppnå VTI:s verksamhetsmål. Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats.

Ledarskap

VTI vill att du som ledare på ett tydligt sätt förmedlar de mål som ska uppnås, ser till helheten och integrerar strategiska, verksamhetsmässiga aspekter i ditt arbete.

I ledarens ansvar ingår också att vara tillgänglig och följa upp, utvärdera och vidareutveckla verksamheten. Vidare ska du förankra och kommunicera fattade beslut samt vara lojal mot dessa.

Ledarskapet på VTI ska kännetecknas av lyhördhet, tydlighet, öppenhet och engagemang samt affärsmässighet. Som ledare ska du uppmuntra medarbetarna till ökat ansvarstagande och till egen utveckling.

Medarbetarskap

VTI vill ha stolta och engagerade medarbetare som arbetar utifrån gemensam värdegrund i en samverkande organisation. Arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, en ömsesidig personlig respekt och ett gemensamt ansvarstagande samt en god balans mellan arbete och fritid.

Engagemang, samarbete och kompetens samt humor är kännetecknen för ett gott medarbetarskap på VTI. VTI:s medarbetare tar ansvar för att uppnå goda arbetsresultat och utvecklar den egna kompetensen med riktning mot VTI:s mål. Alla medarbetare ska aktivt bidra till VTI:s verksamhetsutveckling och planering samt vara goda representanter för VTI.

Vision

Ett effektivt, grönt och säkert transportsystem.

VTI ska ha en framträdande roll i utvecklingen av framtidens effektivare, grönare och säkrare transportsystem, såväl i Sverige som internationellt.

Verksamhetsidé

VTI är ett ledande forskningsinstitut med bredd och kundorientering för internationellt högtstående forskning och utveckling samt kvalificerat utredningsarbete för transportsektorns alla aktörer och intressenter. VTI ska kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn för att bidra till en effektiv, säker och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Verksamhetsidén visar vilken verksamhet VTI ska genomföra, hur och för vilka den ska bedrivas och vad verksamheten syftar till.

Kärnvärden

  • Kompetens
  • Samverkan
  • Oberoende

VTI:s kärnvärden representerar grundläggande värden som ska prägla den interna kulturen på VTI och som ska genomsyra det dagliga arbetet och verksamheten på lång sikt.

Senast uppdaterad: