Skador, orsaker och åtgärder

Något förenklat kan man säga att det finns två stora påverkansfaktorer för en grusvägs slitage och nedbrytning, klimatet (vatten, tjäle etc) och vägens uppbyggnad. För att nyansera det måste man lägga till trafikmängd och underhåll.

Löst grus och/eller vägdamm

Väg med löst grus

Det ytliga slitaget beror oftast på att det finkorniga materialet i grusvägens slitlager har försvunnit. Det i sin tur beror på att dammbindningsåtgärder (vanligtvis saltning) inte har genomförts i den omfattning som är nödvändig och det finkorniga materialet helt enkelt dammar bort. Resultatet blir att det grövre materialet lossnar och hamnar i strängar i mitten och längs vägkanterna. För att komma tillrätta med problemet bör rutinerna för dammbindning och eventuellt slitlagrets sammansättning ses över.

Slaghål (potthål)

Väg med slaghål

Slaghål, eller s.k. potthål, beror ofta på att vägen inte har ett tillräckligt tvärfall och att vatten blir stående på vägen vid regn. Det i sin tur kan bero på att underhållet av vägkanterna är otillräckligt och att vattenavrinningen hindras. En annan orsak kan vara att vägkonstruktionen inte har tillräcklig bärighet. Tänkbara åtgärder i ett första skede kan vara att potthålen lagas med grusslitlager, dammbindningsmedel och vatten. Återkommer potthålen trots lagning så beror det förmodligen på dåligt tvärfall och/eller felaktig materialsammansättning. Då krävs att vägen hyvlas för att få ett tillräckligt tvärfall samt att grusslitlagret förbättras.

Korrugering (tvättbräda)

Väg med korrugering

Orsakerna till korrugering kan vara att kornstorlekssammansättningen i slitlagret har försämrats, t.ex. genom trafikslitage, genom att gruset har kastats från vägbanan eller helt enkelt dammat bort. Det kan också bero på att halkbekämpningssanden gör slitlagret alltför sandigt, att vägkonstruktionen har otillräcklig bärighet eller att hyvling av vägen har gjorts vid för hög hastighet. För att komma tillrätta med problemet bör kornstorleksfördelningen i grusslitlagret förbättras, dammbindningsåtgärder vidtas och en djuphyvling av vägbanan (ända ner i botten av vågdalarna) genomföras.

Stenar eller block

Om vägens undergrund består av tjälfarligt material, som dessutom innehåller större stenar eller block (kornstorlek större än 600 mm), så är risken stor att det med tiden tränger upp stenar och block i vägytan med ojämnheter som följd. Förutom att avlägsna stenar och block samt återfylla håligheterna är en mer övergripande förbättring att se till att förbättra diken och sänka grundvattennivån i vägen.

Vatten

Vatten är en stor riskfaktor och de flesta underhållsåtgärder som bör göras bygger på att hålla vattnet borta från vägkroppen, både i flytande och frusen form. För hög vattenhalt i vägkonstruktionen orsakar – förutom slaghål och uppskjutning av stenar och block – dålig bärighet, ytuppmjukning och deformationer av tung trafik samt skador som erosion, tjällyftningar, -skott och -sprickor. För att minska risken för skador orsakade av vatten är det viktigt att sköta det löpande underhållet och vidta korrekta åtgärder.

Senast uppdaterad: