Asfaltbeläggningar

Den bitumenbundna delen av vägöverbyggnaden kallas asfaltbeläggning. En stor del av det svenska vägnätet och de belagda trafikytorna har en asfaltbeläggning.

Idag finns ett hundratal olika asfaltbeläggningar på våra vägar. Beroende på blandningstemperatur och tillverkningsteknik kan beläggningar klassificeras som varm, lågtempererad, halvvarm och kallblandad massa. Blandning av bitumen, stenmaterial och tillsatsmedel kan ske på olika sätt.

Varmblandad asfalt är den vanligaste typen av asfaltbeläggningar. Den används såväl till slit-, bind- och bärlager.

VTI har arbetat med alla typer av frågor angående asfaltbeläggningar bland annat beständighet, dimensionering, vägytans egenskaper, miljöfrågor och bränsleförbrukning.

Exempel på referensprojekt:

Energisnåla beläggningar

Detta projekt utvärderade funktionella egenskaper hos en försökssträcka med kallblandad bitumenbundet bärlager. Försökssträckan jämförs med en konventionellt uppbyggd referenssträcka innehållande ett varmblandat bärlager. Konstruktionernas funktionella egenskaper utvärderades genom fältmätningar och laboratorieundersökningar.

Slitagemodell för prognostisering av spårbildning orsakat av dubbdäcktrafik

Slitage är ett problem på medel- och högtrafikerade vägar och gator. Rätt slitlagerbeläggning kan väljas för varje enskilt objekt för bästa ”asset management”.

REFLEX

REFLEX var ett EU-projekt där syftet var utveckling av stålarmerade asfaltbeläggningar med delfinansiering av stålindustrin. Kostnadseffektiv nyteknik med färre underhållsfrekvenser och bättre hushållning av naturresurser har åstadkommits.

Exempel på pågående projekt:

Uppföljning och Utvärdering av provsträckor med återvinningsmaterial

Detta projekt syftar till att följa upp och utvärdera tillstånd och prestanda på provsträckor med utökad andel returasfalt. Projektet ska ge förutsättningar att förbättra Trafikverkets upphandlingsprocess av beläggningar med återvinningsmaterial för högtrafikerade vägar. Stora ekonomiska och miljömässiga värden ligger i ökad användning av återvinningsmaterial med bibehållen eller förbättrad kvalitet i asfaltbeläggningen.

Utveckling av slitstarka beläggningar med lågt rullmotstånd

Detta projekt syftar till att utveckla beläggningar som används som slitlager som ger lägre bränsleförbrukning för bilar och lastbilar.

Spårmodell för prognostisering av spårbildning orsakat av tungtrafik

PEDRO modellen (Permanent deformation of asphalt concrete layer for roads) tar hänsyn till trafikbelastning, klimatinverkan och asfaltbeläggningars egenskaper med avseende på deformationer. Utöver inverkan av axellast och ringtryck från tunga trafiken beräknar modellen effekten av trafikfördelning i sidled. Livslängd för objekt med olika vägbredder t.ex. 2+1 vägar kan prognostiseras med modellen.

Mer om PEDRO-modellen

Utvärdering av provvägar med gummimodifierade asfaltbeläggningar

En helhetsbedömning av gummiasfaltbeläggning genom laboratorieundersökningar och uppföljning av ett antal provsträckor. Förväntade resultat av den nya produkten i Sverige är att den uppfyller alla funktionskrav med avseende på teknisk livslängd och gällande miljökrav på ett samhällsekonomiskt sätt.

Senast uppdaterad: