Omställning till fossilfria godstransporter med bibehållen konkurrenskraft

Elbil som tankas med en grön ranka med löv, Illustration.
Foto: Lumination

Ett hållbart godstransportsystem kräver omställning till fossilfria transporter. Men för att klara denna utmaning kommer det inte räcka att “bara” skifta till förnybara drivmedel. Omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem kräver också ett generellt minskat transportarbete och som en viktig del på lösningen, överflyttning till energieffektiva trafikslag.

Sett ur ett logistikperspektiv finns det stora forskningsbehov inom samtliga åtgärdsområden och VTI arbetar med att öka kunskapen inom dessa. Det finns behov av kunskap om hur försörjningskedjans utformning och nya trender påverkar transportbehovet. Det behövs också bättre förståelse för var de största potentialerna för effektivare resursutnyttjande finns och kunskap som möjliggör för detta.

En ökad transporteffektivitet är viktigt för att kunna flytta över gods till mer energieffektiva trafikslag och det finns behov av utveckling av mer konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden för att möjliggöra för överflytt.

Omställning till fossilfria drivmedel innebär logistiska konsekvenser och det finns ett behov av mer kunskap om kostnadsbilden, tekniska förutsättningar för användning av de fossilfria alternativen samt hur olika tekniker påverkar logistiksystemet ur olika aktörers perspektiv.

Exempel på projekt:

SHREK, Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi

Senast uppdaterad: