Nationellt systemperspektiv på godstransporter

Lindholmen hamn i soluppgång. Lyftkranar syns på avstånd i dimma.
Foto: Gustav Nilsson/Unsplash

Ett effektivt godstransportsystem är avgörande för den svenska välfärden och för det svensk näringslivets konkurrenskraft. Godstransporter är ett område där mindre beslut kan få långsiktiga följder.

I analys av det nationella godstransportsystemet är systemperspektivet viktigt för att undvika suboptimeringar eller dubbelräkningar vid konsekvensanalyser. En åtgärd som exempelvis gynnar ett visst trafikslag eller en viss hamn kan missgynna andra. Helhetsbilden är nödvändig för att få en rättvisande beskrivning av åtgärders konsekvenser.

För att genomföra systemstudier av svenska godstransporter på nationell nivå används modelverktyg. Huvudfrågorna rör analyser av affekten från olika policyåtgärder och styrmedel, såsom skatter och avgifter för olika fordonsslag, och förändringar i infrastrukturen. Centrala frågeställningar är ofta hur åtgärderna påverkar transporternas fördelning mellan de olika trafikslagen (väg, järnväg, sjötrafik och flyg), godsflödenas geografiska fördelning, totala systemkostnader och externaliteter. VTI arbetar med Samgods.

Mer om Trafikverkets modellverktyg Samgods

Senast uppdaterad: