Samhällsekonomiska kostnader, Samkost

VTI har sedan 2013 haft flera uppdrag från regeringen att ta fram underlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. 1 november 2018 redovisades det senaste uppdraget, Samkost 3. Uppdraget har omfattat alla trafikslag, men fokus har legat på sjö- och luftfart.

När vi använder vägar och järnvägar, flyg och fartyg för att flytta oss själva och gods uppstår det kostnader för samhället – samhällsekonomiska kostnader. En del av dessa kostnader påverkar inte den enskilde trafikanten eller transportköparen direkt. Det kan vara fordon som sliter på infrastrukturen, användning av bränsle som leder till utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar. De som vistas i närheten av vägar, järnvägar och flyg kan störas av buller. Trafiken orsakar olyckor och det kan också uppstå trängsel. Dessa samhällsekonomiska kostnader kallas ofta externa effekter.

Samhället kan använda olika styrmedel för att synliggöra och minska de externa kostnaderna. Det kallas att internalisera de externa kostnaderna. Om skatter och avgifter ligger på samma nivå som de externa kostnaderna är den så kallade internaliseringsgraden 100 procent. Fordonstillverkare får då anledning att utveckla tekniska lösningar som minskar de samhällsekonomiska kostnaderna. Med full internalisering kommer trafikanter och köpare av transporter också att basera sina beslut på vilka samhällsekonomiska konsekvenser som besluten får. Om internaliseringsgraden är låg finns däremot inte samma drivkrafter att minska kostnaderna för samhället.

Under Samkost 3 har VTI uppdaterat kunskapsunderlag och tagit fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Beräkning har inte gjorts av de totala kostnaderna utan av de externa effekter som uppstår till följd av ytterligare trafik, så kallade marginalkostnader.

Uppdraget har även inkluderat en analys av konsekvenserna för företag och samhället i övrigt samt konsekvenser för klimat och miljö, av att internalisera de externa kostnaderna. I slutrapporten för Samkost 3 drar VTI ett antal slutsatser utifrån de analyser som gjorts under hela regeringsuppdraget.

Väg- och järnvägstrafik

Samkost 3 har kommit fram till samma slutsatser som i tidigare Samkost-uppdrag när det gäller väg och järnväg.

Personbilägare betalar en högre skatt än de kostnader de ger upphov till, särskilt på landsbygden. De banavgifter som persontågoperatörerna betalar ligger ibland något över, ibland något under marginalkostnaderna. Däremot betalar varken lastbilstrafiken eller godstågoperatörerna för de kostnader som transporterna orsakar.

Luftfart (flyg)

Avgifterna för start och landning samt undervägsavgifter täcker de marginalkostnader som uppstår i svenskt luftrum.

Det är svårt att bedöma vilka olägenheter som flyget skapar på vägen till och från Sverige. När det gäller flyg mellan Sverige och övriga EU har VTI gjort antagandet att EU-länderna tar betalt för flygningarna till Sverige på samma sätt som svenska myndigheter. Om det är så, är det europeiska flyget internaliserat, annars inte. För det internationella flyget (utanför EU) är avgifterna lägre än kostnaderna.

Sjöfart

Även inom sjöfarten är slutsatsen att farleds- och lotsavgifter täcker de samhällsekonomiska kostnader som sjöfarten orsakar i Sveriges sjöterritorium.

På samma sätt som för flyget är det svårare att bedöma vilka problem sjöfarten orsakar på vägen till och från Sverige. Möjligheten att bedöma hur mycket bränsle fartygen förbrukar och hur mycket de släpper ut är dessutom sämre för sjöfarten än för flyget. Samtidigt som det är uppenbart att kostnaderna är större än de avgifter som betalas är det idag inte möjligt att bedöma hur stor skillnaden är mellan marginalkostnader och skatter/avgifter för den internationella sjöfarten. En ny EU-förordning om redovisning av bränsleförbrukning inom sjöfart som träder i kraft våren 2019 innebär att kunskapen kan bli bättre.

Koldioxid

Idag är de flesta länder överens om att det är viktigt att minska utsläppen av koldioxid, däremot är de inte överens om hur högt priset på koldioxid ska vara. Såväl forskare som många andra är eniga om att en global skatt på koldioxid skulle kunna minska utsläppen till lägsta möjliga kostnad. Utan en sådan skatt och utan enighet om vilken prislapp som ska sättas på koldioxid är det svårare för enskilda länder att föra en kostnadseffektiv politik för lägre utsläpp av koldioxid.

VTI har i Samkost 3 bedömt betydelsen av en full internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader för de svenska miljömålen. Generellt är slutsatsen att relevanta miljömål och klimatmål påverkas mycket lite av full internalisering. Detta inte minst eftersom vissa miljömål som trafiken påverkar, dock inte klimatmålet, redan är nära att nås. För klimatmålet, att utsläpp av koldioxid från nationella transporter (förutom flyg) ska minska med 70 procent till 2030, skulle full internalisering göra det lättare att uppnå 2030-målet. Samtidigt skulle effekten vara mycket begränsad med dagens skatt på 1,14 per kilo koldioxid.

I rapporten förs en diskussion om koldioxidskatt och andra styrmedel. Beroende på vilka styrmedel, förutom koldioxidskatt, som används kommer kostnaderna för omställning att vara större eller mindre för samhället. Diskussionen kan ge beslutsfattare stöd i valet mellan styrmedel. Däremot är det politikerna som bedömer om styrmedlen ska kosta mer eller mindre än nuvarande 1,14 per kilo koldioxid.

Övriga effekter

Utsläpp av koldioxid ger samma skadeeffekter oavsett vilka motorer som används och var de används. Det gäller inte för flera av de övriga externa effekterna.

Buller är till exempel kopplade till var människor finns. Olyckor kan ha koppling till speciella platser och även luftföroreningar kan ge upphov till problem som varierar beroende på var de sker. Därför lyfter VTI i Samkost 3, liksom i tidigare Samkost-uppdrag, att de samhällskostnaderna bör hanteras med maximalt träffsäkra styrmedel.

I uppdraget har också ingått att bedöma vilka omställningskostnader som uppstår när privatpersoner, i synnerhet åkerier och i slutänden samhället som helhet anpassar sig till nya och högre kostnader för resor och transporter. De analyser som genomförts pekar på att det finns både vinnare och förlorare på omställningen. Dessa kostnader är emellertid begränsade i förhållande till vinsterna i form av bättre miljö, minskat slitage på infrastrukturen och så vidare.

Framtiden

Framväxten av nya drivmedel och elmotorer innebär att förutsättningarna att beräkna samhällsekonomiska kostnader förändras i snabb takt. Utvecklingen innebär att utsläpp av koldioxid och andra föroreningar i framtiden kommer att vara mycket mindre än idag. Samtidigt kommer intäkterna från dagens skatt på drivmedel att minska. Framtida analyser av trafikens kostnader och vilka styrmedel som ska användas kommer därför att behöva genomföras under nya förutsättningar.

Slutrapport

Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Jan-Eric Nilsson, Mattias Haraldsson

Delrapporter

Organization of pilot and icebreaking in the Nordic countries and update of the external costs of sea transports in Sweden: A report in SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Inge Vierth

Cykelflödesvariationer i Stockholm och Göteborg: delrapport i SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Roger Pyddoke

Uppfyllelse av klimat- och miljömål vid en fullständig internalisering av vägtrafikens samhällsekonomiska kostnader: en delrapport inom SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Mikael Johannesson, Yvonne Andersson-Sköld

Luftfartens klimatpåverkande utsläpp – differentierade marginalkostnader: En delrapport inom Samkost 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Magnus Johansson

Emissioner från flyg inom svenskt luftrum och kostnader för dessa: en delrapport i Samkost 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Yvonne Andersson-Sköld, Lena Nerhagen

Internalisering av godstrafikens externa effekter – konsekvensanalyser med Samgodsmodellen - En delrapport inom Samkost 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Magnus Johansson, Oskar Johansson

A basis to estimate marginal cost for air traffic in Sweden- Modelling of ozone, primary and secondary particles and deposition of sulfur and nitrogen (2018, SMHI) Länk till annan webbplats.
Wing Leung, Fredrik Windmark, Ludvik Brodl, Joakim Langner

Estimating interaction delay in bicycle traffic from point measurements (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Fredrik Johansson

Interaction Delay and Marginal Cost in Swedish Bicycle Traffic (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Fredrik Johansson, Roger Pyddoke

The marginal cost of track reinvestments in the Swedish railway network: Using data to compare methods (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Kristofer Odolinski , Sherzod Yarmukhamedov , Jan-Eric Nilsson and Mattias Haraldsson

Externa kostnader för luftföroreningar från transporter i olika delar av Sverige Sammanfattning och slutsatser från arbetet med luftkvalitet i SAMKOST (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Lena Nerhagen, Mattias Haraldsson

Konsekvensanalys - internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader (2018, Konjunkturinstitutet) Länk till annan webbplats.
Johanna Jussila Hammes, David von Below, Vincent Otto

Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar: En delrapport inom SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.
Jan-Eric Nilsson, Kristofer Odolinski

Slutrapport och sammanfattning

Projektet Samkost 2 redovisades i november 2016.

Slutrapport:
Samkost 2: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.
Jan-Eric Nilsson, Mattias Haraldsson

Sammanfattning:
Samkost 2: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Delrapporter

Luftfartens marginalkostnader: en delrapport inom Samkost 2 (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.
Johannes Österström

Sjöfartens policyrelevanta samhällsekonomiska marginalkostnader (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.
Inge Vierth

Externa marginalkostnader för olyckor i vägtrafik: uppdaterade beräkningar för det statliga vägnätet i Sverige (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.
Gunnar Isacsson, Viktoria Liss

Estimation of the marginal cost for road noise and rail noise (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.
Jan-Erik Swärdh, Anders Genell

The marginal cost of reinvestments in Sweden’s railway network (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.
Sherzod Yarmukhamedov, Jan-Eric Nilsson, Kristofer Odolinski

Externa kostnader för luftföroreningar: kunskapsläget avseende påverkan på ekosystemet i Sverige, betydelsen av var utsläppen sker samt kostnader för utsläpp från svensk sjöfart (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.
Lena Nerhagen

Marginal cost of road maintenance and operation: Swedish estimates based on data from 2004 to 2014 (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.
Sherzod Yarmukhamedov, Jan-Erik Swärdh

Accident risks and marginal costs for railway level crossings: evidence from Sweden 2000-2012 (2016, transportportal.se) Länk till annan webbplats.
Lina Jonsson, Gunilla Björklund

The impact of cumulative tons on rail infrastructure maintenance costs (2016, transportportal.se) Länk till annan webbplats.
Kristofer Odolinski

Estimating the marginal maintenance cost of rail infrastructure usage in Sweden; does more data make a difference? (2016, transportportal.se) Länk till annan webbplats.
Kristofer Odolinski, Jan-Eric Nilsson

Estimating the marginal cost of different vehicle types on rail infrastructure (2016, transportportal.se) Länk till annan webbplats.
Andrew S.J. Smith, Kristofer Odolinski, Saeed Hossein Nia, Per-Anders Jönsson, Sebastian Stichel, Simon Iwnicki, Phillip Wheat

Slutrapport

Projektet Samkost 1 redovisades i december 2014.

SAMKOST: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.
Jan-Eric Nilsson, Anna Johansson

Delrapporter

Luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader – delstudie inom Samkost (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.
Joakim Ahlberg

Värdering av koldioxidutsläpp från svenska transporter – en kommentar (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.
Björn Carlén

Trängsel och knapphet på väg, järnväg och i kollektivtrafik (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.
Roger Pyddoke, Johan Olstam, Mohammad Reza Yahya, Rune Karlsson

Sjösam – sjöfartenssamhällsekonomiska marginalkostnader, förstudie inom Samkost (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.
Anna Mellin, Christopher Creutzer

Marginal cost estimation for level crossing accidents: Evidence from the Swedish railways 2000-2012 Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)
Lina Jonsson, Gunilla Björklund

Marginal cost of road operation and maintenance, Swedish estimates based on data of 2004-2012 Pdf, 699.2 kB. (Pdf, 699.2 kB)
Jan-Erik Swärdh, Lina Jonsson

The marginal cost of rail infrastructure maintenance; does more data make a difference? Pdf, 714.8 kB. (Pdf, 714.8 kB)
Kristofer Odolinski, Jan-Eric Nilsson, Åsa Wikberg

Estimating the marginal costs for road infrastructure reinvestment (2014) Pdf, 837.7 kB. (Pdf, 837.7 kB)
Jan-Eric Nilsson, Kristin Svensson, Mattias Haraldsson

Updating the marginal cost of railway track renewals using corner solution models Pdf, 798.1 kB. (Pdf, 798.1 kB)
Jan-Eric Nilsson, Sherzod Yarmukhamedov, Kristofer Odolinski, Åsa Wikberg

Marginalkostnader för järnvägsbuller: Effekter av hjärt- och kärlssjukdomar Pdf, 543.6 kB. (Pdf, 543.6 kB)
Jan-Erik Swärdh

Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet, Kunskapsläget och tillgången på beräkningsunderlag i Sverige samt några beräkningsexempel (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.
Lena Nerhagen, Urban Björketun, Anders Genell, Jan-Eric Swärdh, Mohammad-Reza Yahya

Senast uppdaterad: