Trafiksyn

Den här studien handlar om att ta reda på vilka förmågor i synen som är viktiga för att säkerställa förutsättningar för säker bilkörning.

Kunskap om synförmågans mätbarhet och inverkan på bilkörning har visat sig vara av vikt för att trygga ett säkert trafiksystem. Flera olika ansatser till att mäta synförmågan i syfte att förbättra trafiksäkerheten har identifierats runt om i världen. En trend som setts är att traditionella syntester alltmer kompletterats med kognitiva tester.

Syftet med den här studien var att ge en översikt över synförmågor som är viktiga för säker bilkörning. Studien besvarade frågor om egenskaper i synen, viktiga för säker bilkörning, vilka tester som finns och hur dessa används, samt vilken evidens som finns för olika tester.

En litteraturöversikt

Litteraturöversikten vilade på resultat från sökningar gjorda i databaserna TRID, Web of Science och PubMed. Totalt inkluderades 128 vetenskapliga publicering i översikten. Resultaten bereder en översyn av internationella krav på synförmågan som ställs för privata bilförare.

Vidare presenteras resultat uppdelat utifrån olika synförmågor där dessa beskrivs tillsammans med en översikt av sjukdomar som kan påverka förmågan, vilka tester som finns och dess evidens, samt hur förmågan inverkar på säker bilkörning.

Två tester lyftes fram utifrån dessa starka stöd i litteraturen och dessa var:

  1. Kontrastkänslighet och
  2. Useful Field of View.

Utifrån resultatet drogs slutsatsen att testning av synförmåga bör bestå av kompletterande tester, att de mest förekommande måtten på synskärpa inte är tillräckligt för att säkerställa säker bilkörning, samt att tester som inrymmer kognitiva aspekter kan komplettera bedömningen av synförmågan.

Studien genomfördes under våren 2015 och resultaten finns presenterade i en VTI-publikation på svenska och en vetenskaplig artikel på engelska:

Synförmågans mätbarhet och inverkan på säker bilkörning: en litteraturstudie (2015, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Vision measurability and its impact on safe driving: a literature review (2016, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: