Hörapparat och glasögon vid bilkörning

I det här projektet utreder vi i vilken grad hörapparat respektive glasögon används vid bilkörning. Vi undersöker även vad som styr användandet.

Detta har tidigare bara undersökts med självrapporterad hörsel- respektive synnedsättning. Vi kommer förutom självrapporterade nedsättningar även att genomföra kliniska tester av hörsel, syn och kognitiva förmågor.

Resultaten kommer att kunna användas för att bättre förstå förare med dessa typer av nedsättningar samt hur hjälpmedel bör utformas för att vara till störst nytta för individerna.

Projektet innebär även ett samarbete mellan VTI och två universitet i Brisbane, Australien (UQ och QUT) där samma enkätstudie med tillhörande tester genomförs.

Senast uppdaterad: