Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet. Det handlar om organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet.

VTI har forskningsprojekt där vi mäter och testar metoder för att utveckla säkerhetskulturen och hur ny teknik kan användas och införas i transportsektorn för att stödja säkerheten.

Tidigare projekt

Safety risk management for freight fleets

Detta var ett projekt som testade en förändringsmodell för bättre säkerhetsklimat, finansierat av, FFI – Vinnova. Medverkande var Sofia Löfstrand, Mikael Söderman, Volvokoncernen Trucks Technology och Christina Stave, VTI (2016)

Syftet med projektet var att öka kunskapen och att utveckla metoder för att förbättra säkerheten hos transportföretag genom att förbättra säkerhetsklimatet, som är den mätbara delen av säkerhetskultur. En modell som fokuserar på ledarskap och organisationsförändringar togs fram. Den fokuserar på ledarskap och organisationsförändringar som testades och utvärderades i en fallstudie vid en Göteborgsfilial hos Postnord. Under ett år genomfördes en förändringsprocess, men ett år var för kort tid för att få betydande förändringar i säkerhetsklimatet.

Resultatet visar på att ledningens engagemang och att förankra förändringar i hela organisationen är avgörande för ett förbättrat säkerhetsklimat Dessutom är effektiva kommunikationskanaler i företaget viktiga för att uppnå förändringar. Projektet gav många lärdomar om säkerhetsklimat i transportföretag.

Slutrapport: Safety risk management for freight fleets (2016, Vinnova) Länk till annan webbplats.

Säkerhetskultur i bussföretag

Sex mindre bussföretag vill genom sitt samverkansbolag förändra säkerhetskulturen för att kunna möta nya avtalskrav och att bli proaktiva. För att förbättra säkerhetskulturen utgick projektet från organisations- och ledningsnivå, vilket gör den mer stabil över tid och förändrar i grunden.

De faktorer inom säkerhetskulturen som denna studie försökte påverka var ledningens åtagande och tydliga prioriteringar av säkerhet, delaktighet av förare samt höjd kunskap och kommunikation. Processen genomfördes under ett år då vi mätte både attityder och beteende. Resultaten visade en förbättrad attityd till hastighetshållning, även vid pressat tidschema. Projekt finansierades av Skyltfonden.

Resultatet redovisas i ett PM: Säkerhetskultur i bussbolag (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Pågående projekt

Säkerhetskultur och automation

Projektet, som startade 1 april 2021, är en förstudie finansierad av FFI – Vinnova i samarbete mellan VTI, RISE, Toyota material handling och Scania. Syftet är att skapa en kunskapsbas och bilda ett konsortium kring detta ämne.

Projektet kommer att innehålla ett antal workshops kring säkerhetskultur, automatiserade leveransfordon och kring arbetsmodeller för att utveckla säkerhetskultur vid automation. Enkätverktyg, som kan användas för att mäta säkerhetskultur vid automation och som även integrerar hållbarhet och jämställdhet, ska tas fram.

Senast uppdaterad: