Trafikverkets modellverktyg Samgods

VTI har kompetens inom godstransportmodeller generellt och expertkompetens på Trafikverkets modellverktyg Samgods.

Samgods är ett modellverktyg för systemstudier av svenska godstransporter på nationell nivå. Ansvarig för utvecklingen av modellen, liksom dess systermodell för persontransporter Sampers, är Trafikverket.

Modellens primära syfte är att vara ett stöd för effektanalyser av olika policyåtgärder och styrmedel som skatter och avgifter för olika fordonsslag och förändringar i infrastrukturen. Centrala frågeställningar är ofta hur åtgärderna påverkar transporternas fördelning mellan de olika trafikslagen (väg, järnväg, sjötrafik och flygfrakt), godsflödenas geografiska fördelning, totala systemkostnader och miljön.

VTI har lång erfarenhet av tillämpningar av Samgods på policyrelaterade frågor och har genomfört flera forskningsprojekt om hur precision och tillförlitlighet i modellresultaten kan förbättras.

Senast uppdaterad: