Trafikplanering

För att möta samhällets behov av transporter på kort och lång sikt krävs en hållbar trafikplanering som möjliggör ett väl fungerande transportsystem – både för människors resor och näringslivets transporter.

VTI arbetar kontinuerligt med frågor som rör effektivisering och utveckling av trafiksystemet och har specialistkompetens för att utföra analyser av efterfrågan, färdmedelsval, kapacitet och framkomlighet.

Ett av våra starka områden där vi också har en lång forskningstradition är effektutredningar och analyser av planerade åtgärder inom trafiksystemet. Resultaten från våra forskningsprojekt och utredningar ger våra uppdragsgivare och samhället en bra grund för en hållbar trafikplanering.

Senast uppdaterad: