Kapacitet och framkomlighet

För att trafiksystemet ska kunna utvecklas och bli effektivare krävs kunskap om hur trafiken, trafikanterna och infrastrukturen samverkar. VTI har lång erfarenhet och väl utvecklad kompetens inom trafikanalys och våra forskare är experter på att analysera kapacitet och framkomlighet i olika trafikmiljöer.

Ett av våra starka områden är effektsamband i trafiksystemet. Vi tar fram kunskap om vad olika åtgärder får för effekter på framkomlighet och kapacitet. Åtgärderna kan vara ändringar i vägutformningen som en ny cirkulationsplats eller införandet av trafikstyrning genom intelligenta transportsystem (ITS). Effektsambanden tas fram både med hjälp av empiriska data och trafikmodeller.

Trafiksimulering är ett viktigt verktyg för analys av framkomlighet och kapacitet. Vi arbetar med simuleringar på alla nivåer, från mikro till makro. Mikrosimulering används för att modellera hur enskilda trafikanter och fordon rör sig i ett begränsat område som till exempel en korsning, medan makrosimulering används för att modellera genomsnittliga trafikflöden och ofta för ett större nätverk, t.ex. en stad eller ett större område i en stad. Vi utvecklar också egna simuleringsverktyg och har unik kompetens inom landsvägssimulering (RuTSim) och fotgängarsimulering (PTSP).

Senast uppdaterad: