Trafikanalys och logistik

Trafik i korsning
Foto: Heiko Kuverling

Inom området trafikanalys arbetar vi med att utveckla modeller för analys av transportsystemet med avseende på bland annat tillgänglighet, framkomlighet, miljö och säkerhet.

Genom att ta fram tillförlitliga modeller och mått kan vi bidra till bra underlag inför planering och prioritering inom transportsystemet.

När vi arbetar med analyser handlar det i första hand om kvantitativa analyser av sambanden mellan trafiksystemets utformning, res- och transportefterfrågan och rådande trafikförhållanden. Dessa samband är avgörande för transportsystemets utveckling.

Vi gör även analyser när det gäller intelligenta transportsystem (ITS), kollektivtrafik och transporter inom näringslivet.

Forskningsprojekt

Här följer några exempel på forskningsprojekt:

Bytespunkter

För att uppnå målet om att öka kollektivtrafikens andel av resandet ställs höga krav på de stora bytespunkterna där anslutningar sker mellan olika trafikslag och operatörer.

Många nya bytespunkter planeras för närvarande i Sverige, framförallt i anslutning till nya järnvägslinjer. En central fråga är hur dessa bytespunkter kan utformas så att tidhållningen förbättras och bytestiderna minskas.

I ett forskningsprojekt kommer simulering att användas för att detaljstudera hur olika alternativa utformningar av en bytespunkt fungerar. Linköpings framtida resecentrum, där 12–13 miljoner resenärer årligen förväntas passera, har valts ut som en viktig tillämpning.

I projektet deltar avnämarna Linköpings kommun och Östgötatrafiken. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan VTI och Linköpings universitet och inkluderar en doktorand som delar sin tid mellan VTI och universitetet.

DEPEND – Utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd

Syftet med projektet DEPEND är att utveckla en forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd.

Inom DEPEND, Development of evaluation and research platform for environmental driver support, utvecklas plattformen genom att koppla samman modeller och verktyg för förarbeteendestudier (som körsimulatorer, fältprov och acceptansstudier), trafiksimulering samt bränsleförbrukning och emissioner.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan VTI, LiU och Scania och inkluderar en doktorand som delar sin tid mellan VTI och LiU.

METKAP – Methods for capacity analysis

I projektet METKAP, Methods for capacity analysis, vidareutvecklas och sprids metoder och verktyg för kapacitetsanalys, utformning och bestämning av trafikeffekter för olika typer vägar, korsningar och trafikplatser.

Projektets resultat dokumenteras på ett lättillgängligt sätt för yrkesverksamma och studerande i en svensk kapacitetsmanual strukturerad med hänsyn till anläggningstyp med uppdelning i metoder för översiktlig och detaljerad analys. Vidare utvecklas metodik och datorhjälpmedel för systemanalys av närliggande trafikanläggningar samt handledning för användning av trafiksimulering för kapacitetsanalys och utformning.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan VTI, KTH, WSP och Tyréns.

RuTSim – The rural traffic simulator

Trafikmodeller baserade på mikrosimulering är ett allt viktigare verktyg för trafikanalys. På grund av den detaljerade trafikbeskrivningen krävs olika mikrosimuleringsmodeller för simulering av olika trafikmiljöer. RuTSim, The rural traffic simulator, är en unik mikrosimuleringsmodell för landsvägstrafik.

RuTSim har utvecklats av VTI med stöd av Trafikverket. Modellen beskriver primärvägstrafiken för både mötesfria och traditionella två-fältiga landsvägar.

Vi arbetar för tillfället med vidareutveckling av korsningsmodelleringen. Syftet är att implementera den korsningsmodell som utvecklats i licentiatavhandlingen "Mikrosimulering av trafik i korsning" i RuTSim. RuTSim blir därigenom ett komplett verktyg för analys av landsvägstrafik.

Korsningsdelsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan VTI och Movea.

Mer om RuTSim

Samverkande system

Samverkande system förväntas ha en stor inverkan på framtidens vägtrafik. Hittills har stora delar av utvecklingen av samverkande system skett utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Intelligenta transportsystem, ITS, baserade på kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastrukturen har dock även en stor potential till att bidra till ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Syftet med projektet är att, med hjälp av simulering, kvantifiera denna potential till förbättrad miljö för olika typer av samverkande system och därigenom stödja Trafikverkets kommande prioriteringar inom området.

Projektet baseras på den kunskapsöversikt över samverkande system som har tagits fram i ett samarbete mellan VTI och Linköpings universitet som en första del i projektet och där Trafikverket har stått som finansiär. Med utgångspunkt i kunskapsöversikten identifieras samverkande system med potential till att bidra till ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Miljöförbättringspotentialen för identifierade system kvantifieras därefter med hjälp av simulering. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan VTI, Linköpings universitet, Sveco och KTH med Trafikverket som finansiär.

Simuleringsverktyg för utvärdering av ITS och förarstöd

Simuleringsverktyg för utvärdering av ITS, Intelligenta transportsystem, och förarstöd var ett samarbetsprojekt mellan VTI och Linköpings universitet. Projektet löpte mellan 2006–2009 och var en del av två VTI-forskares doktorsavhandlingar.

I projektet utvecklades simuleringsverktyg som kan användas för att analysera och utvärdera förändringar i vägtrafiksystemet. Verktygen kan användas för att undersöka vilka effekter som användandet av ITS och andra förändringar i trafiksystemet har på framkomlighet, säkerhet och miljö. Projektet bestod av två delprojekt. I det ena delprojektet utvecklades modeller för simulering av den omgivande trafiken i en körsimulator. I det andra delprojektet har modeller för simulering av trafik där också fordon utrustade med förarstöd är inkluderade utvecklats.

Projektet resulterade i två licentiatavhandlingar och två doktorsavhandlingar av Johan Olstam och Andreas Tapani.

Utvärdering av trängselavgifter

Som ett led i utvärderingen av Stockholmsförsöket har VTI tillsammans med dåvarande Vägverket konsult skattat trafikarbetet i Stockholms innerstad och Stockholms län. Skattningen gjordes dels med en statistisk urvalsundersökning och dels med modellberäkningar. Under projektet stod VTI för den statistiska undersökningen. Vägverket Konsult utförde modellberäkningarna.

Stockholmsförsöket innebar bland annat att en avgift togs ut för motorfordon som körde in eller ut ur innerstaden under dagtid på vardagar. I Stockholmsförsöket ingick också utökad kollektivtrafik och fler och förbättrade infartsparkeringar.

Projektet genomfördes på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholm.

Senast uppdaterad: