Morötter och piskor

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. En forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet har fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp. Arbetet sker under projektnamnet Morötter och piskor.

Projektet finansieras av Vinnova (50 procent) och Trafikverket (50 procent).

Projektet slutredovisades i april 2020.

På den här sidan kommer information om projektet att publiceras fortlöpande.

Rapporter och vetenskapliga artiklar

Sammanfattning av projektet"Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmål" (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Maritime transport and air emissions in Sweden and business-as-usual scenarios for 2030 and 2045: based on AIS data for 2015 (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Policies and measures to reduce air emissions from shipping: recommendations for Swedish stakeholders (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Emission reductions and costs of abatement measures for air pollutants and greenhouse gases from shipping: selected measures with importance for the Swedish Environmental Quality Objectives (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

How to achieve less emissions from freight transport in Sweden (2019, Emerald Publishing) Länk till annan webbplats.

Targeting the reduction of shipping emissions to air: A global review and taxonomy of policies, incentives and measures (2019, Emerald Publishing) Länk till annan webbplats.

Evaluating the effects of Sweden's environmentally differentiated fairway dues (2019, DiVA) Länk till annan webbplats.

An evaluation of the environmentally differentiated fairway dues in Sweden 1998–2017 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats. Utvärderingen finansieras av projektet "Morötter och piskor" samt Vinnova-projektet "Miljöstyrande hamnavgifter".

The Desulphurisation of Shipping: Past, Present and the Future under a Global Cap (2020, ScienceDirect) Länk till annan webbplats.

Övriga artiklar

Artikel i LTS Rapport våren 2019, sid 4 "Morötter och piskor ska få sjöfarten grönare (Logistik Transport Stiftelsen) Länk till annan webbplats.

Artikel i Intelligent Logistik, nr 1 209, sid 21 "Tuff kamp om flödena" (Intelligent Logistik) Länk till annan webbplats.

 • World of Shipping Portugal An International Research Conference on Maritime Affairs, 21 - 22 November 2019, Carcavelos, Portugal.
 • SHIPPING & THE ENVIRONMENT II - From Regional to Global Perspectives.
  An International conference on the environmental impacts of shipping and their coupling to the development of the maritime transport sector, policies and maritime spatial planning. Gothenburg, 4-6 September, 2019
 • Nationell konferens i transportforskning, 22-23 oktober 2019.
 • International Conference of Maritime Science & Technology, NAŠE MORE 2019, Dubrovnik, Croatia, 17–18 October.
 • International Academic Conference on Sustainable Maritime Business, Hamburg, 27-28-29 of May 2020.
 • Trafikverkets forskning- och innovationsdag.
 • Svensk Sjöfarts seminarium, 10 april 2019.
 • Transportforum 2019.
 • Forsknings- och innovationsdag inom sjöfartsområdet, 1 juni 2018.
  Trafikverket ordnade en forsknings- och innovationsdag inom sjöfartsområdet 1 juni 2018. Under dagen deltog bland andra Inge Vierth, VTI, för att prata om Morötter och piskor.
 • Seminariet "Shipping and the environment - research meets reality", 7 december 2017.

Projektets mål var att:

 • identifiera, beskriva och klassificera styrmedel och åtgärder inom sjöfarten som direkt eller indirekt adresserar miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk Luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning
 • analysera och bedöma i vilken grad styrmedlen bidar till minskade hälso-och miljöeffekter samt uppfyllelsen av nämnda miljökvalitetsmål samt andra relevanta politiska mål
 • genomföra en iterativ Delphistudie med nyckelaktörerna för att identifiera styrmedlens möjligheter och hinder
 • genomföra kostnadsnyttoanalyser och kvalitativa analyser för olika styrmedel och styrmedelskombinationer
 • föreslå vilka styrmedel och åtgärder Sverige bör arbeta vidare med på nationell och internationell nivå

Projektets mål ligger i linje med Sveriges transportpolitiska mål, specifikt hänsynsmålet, den maritima strategin, strategin för övergången till fossilfria transporter samt EU:s och FN:s policy och mål på motsvarande områden.

Nytt med projektet är helhetsgreppet, det vill säga att analysera vilken kombination av styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiv med beaktande av samtliga fyra miljökvalitetsmål. Det finns idag ingen heltäckande analys av de styrmedel och åtgärder som har genomförts. Ingen tidigare studie har behandlat de styrmedel och åtgärder som krävs för att främja och säkerställa ett snabbt och omfattande utnyttjande av lösningar som minskar sjöfartens utsläpp av luftföroreningar inkl. CO2. Både vid införandet av styrmedlen och i analysen av deras effekter har man fokuserat på CO2-utsläppen eller en luftförorening i taget, vilket riskerar att leda till suboptimering. Projektet utgör en vidareutveckling av projekt med fokus på ökad teknisk och operativ effektivitet.

Projektgrupp

 • Inge Vierth, VTI (projektledare)
 • Prof. Yvonne Andersson-Sköld, VTI, Chalmers tekniska högskola
 • Mikael Johannesson, VTI
 • Tobias Lindé, VTI
 • Cecilia Gustafsson, VTI
 • Prof Kevin Cullinane, VTI, Göteborgs universitet
 • Marta Gonzalez Aregall, Göteborgs universitet
 • Anastasia Christodoulou, Göteborgs universitet

Referensgrupp

 • Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart
 • Leif Holmberg, Naturvårdsverket
 • Sofi Holmin-Fridell, Sjöfartsverket
 • Katarina Wigler, Transportstyrelsen
 • Anna Petersson, Transportstyrelsen
 • Emil Fastén, Trafikverket
 • Björn Garberg, Trafikverket
 • Helena Leander, Energimyndigheten
 • Christine Hanefalk, Sveriges hamnar
 • Åsa Burman, Lighthouse
 • Christer Ågren, Luftförorenings- och klimatsekretariatet
 • Prof Siri Strandenes, Norges Handelshögskola

Projektgruppen samarbetar med ett annat projekt där forskare från IVL och Chalmers ska värdera sjöfartens olika miljöbelastningar för att se hur styrmedel kan utformas så att de blir så effektiva som möjligt. Detta projekt finansieras av Trafikverket.

"Ny forskning ska styra sjöfarten mot minskad miljöpåverkan" (nyhet 2018-04-13, IVL Svenska Miljöinstitutet) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: