Trafikpsykologi med inriktning mot socialpsykologi med inriktning mot socialpsykologi

Inom forskningsområdet trafikpsykologi med inriktning mot socialpsykologi studerar vi hur individers och gruppers tankar, känslor och beteenden påverkas av egna erfarenheter och det sociala sammanhanget. Vi arbetar med både trafiksäkerhet och hållbart resande inom väg- och spårbunden trafik.

Med hjälp av etablerade teorier angående individers beteende kan detta forskningsområde öka kunskapen om vad som påverkar beteendet, vilket i sin tur kan användas för att utvärdera olika insatser samt utveckla metoder för att förändra beteendet. Vårt huvudfokus är människan i transportsystemet.

Forskningsområden

För att förstå och kunna förutsäga individers beteende studerar vi bakomliggande faktorer, vilka kan vara både inre och yttre. Inre faktorer som påverkar individen handlar om personlighet, känslor, attityder, kunskap med mera. Yttre faktorer handlar om normer, andra trafikanters beteende, digitala hjälpmedel, trafikmiljöns utformning, alkohol och andra droger, med mera. Exempelvis hur inre och yttre faktorer underlättar samspelet i transportsystemet eller försvårar samspelet och i värsta fall orsakar incidenter och olyckor. Men det kan också handla om beslutsfattande och vad som påverkar ett hållbart resande.

Studier om effekten av olika åtgärder som kampanjer, utbildning, nya tekniska lösningar, infrastrukturförändringar med mera är ett annat viktigt forskningsområde. Exempelvis hur olika åtgärder i transportsystemet påverkar bakomliggande faktorer och slutligen beteendet.

Senast uppdaterad: