Planering, styrning och omställning

Planerings- och beslutsprocesser på olika nivåer i samhället har stor betydelse för utvecklingen av transporter, mobilitet och tillgänglighet. Vi forskar om planering och politik på nationell, regional och lokal nivå. Det omfattar ett brett förhållningssätt och att utforska såväl den övergripande omställningen till hållbar mobilitet, inklusive utfasningen av fossila bränslen, som specifika processer som rör till exempel jämställdhet, medborgardialog och förändrade resmönster. Vår forskning inkluderar samtliga transportslag och olika typer av resor.

Forskarna inom detta område representerar många olika inriktningar och forskningsintressen.
Den pågående forskningen bedrivs till stor del inom följande områden:

  • Osäkerhet och förmåga när det gäller omställningen av transportsektorn till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.
  • Covid-19-pandemin: kort- och långsiktiga konsekvenser och möjligheter vad beträffar mobilitetsmönster, tillgänglighet, planering, styrning och omställning.
  • Integrering av hållbarhetsperspektiv i befintliga arenor för planering och beslutsfattande, inklusive miljökonsekvensbedömningar.
  • Transport- och infrastrukturplanering på nationell, regional och lokal nivå, makt, kunskapsperspektiv och organisationskulturer.
  • Kopplingar mellan fysisk planering, transportplanering och tillgänglighet, inklusive kollektivtrafik, gång och cykling.
  • Beslutsfattande, planering och implementering inom gods- och logistikområdet, inklusive bygglogistik och godstransporter med cykel (cykellogistik).
  • Smart mobilitet: Inramning (framing), styrning, roller, konsekvenser, beteende, nya styrformer och piloter i förhållande till etablerade planeringssystem.

Besluts- och planeringsprocesser har inflytande över de långsiktiga ramarna för samhället och människors vardagsliv, tillgänglighet och mobilitet. En betydande del av forskningen rör frågan om långsiktigt hållbar utveckling och förutsättningarna att arbeta mot en sådan omställning. Forskningen strävar efter att bidra med fördjupad vetenskaplig kunskap om sådana omställningsprocesser, vilket är viktigt för att förstå både de möjligheter och hinder som sätter ramarna för styrning, planering och beslut som syftar till att förändra transportsystemet på ett såväl miljövänligt som socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Forskningsmetoder

Vår forskning är tvärvetenskaplig och involverar forskare från flera samhällsvetenskapliga discipliner, såsom humanekologi, kulturgeografi, antropologi, sociologi och statsvetenskap samt de tvärvetenskapliga fälten inom naturvetenskap och teknik samt planering. Huvuddelen av forskningen bedrivs kvalitativt med kvantitativa inslag. Metoder som används är särskilt intervjuer, fokusgrupper, workshoppar och policylabb, enkäter, deltagande observationer och dokumentanalys. Vår forskning innefattar ofta fallstudier och studier av planerings- och beslutsprocesser, liksom jämförelser av olika sektorer från lokal till internationell nivå.

Senast uppdaterad: