Tillgänglighet och social rättvisa

Otillräcklig tillgång till transportsystemet leder till ökad segregering och utanförskap. Svag ekonomi, funktionshinder eller språksvårigheter är faktorer som kan försvåra tillgängligheten. Det saknas kunskap om hur situationen i Sverige ser ut, och om hur man kan skapa en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.

I det här projektet ska vi undersöka hur personer från utsatta områden i Stockholm och Göteborg upplever kollektivtrafiken. Frågor vi ställer oss är exempelvis: Vilka hinder och resurser finns? Vilka strategier använder deltagarna i studien?

Deltagarna kommer att skriva dagbok om sina resor och fotografera för att beskriva sina upplevelser. Vi kommer även att intervjua dem. Vi kommer också att genomföra workshops med planerare och representanter från kommunen och personal i området, till exempel från skola och polis. Arbetet sker i samarbete med planerare och utförare av kollektivtrafik.

Projektet kommer att bidra till mer kunskap hur transportplaneringen kan göras mer socialt rättvis samt öka kunskapen om marginaliserade gruppers strategier, erfarenheter och känslor med avseende på användningen av kollektivtrafiken.

Fakta Rätt Koll

  • Projektet är tvåårigt och pågår mellan åren 2018 och 2019.
  • Projektledare: Jessica Berg.
  • Projektet drivs inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
Senast uppdaterad: