Wet dust sampler (WDS II och III)

VTI utvecklar och bygger, vid behov, egna provtagnings- och mätutrustningar. Wet dust sampler (WDS II och III) är tillgängliga för utredning och forskning för intresserade myndigheter, kommuner, forskare eller företag.

På vägytan ansamlas damm och kemikalier från källor i trafikmiljön och dess omgivning. Detta vägdamm bidrar, via uppvirvling, till luftens partikelinnehåll liksom till förorening av dagvattnet. För att kunna mäta mängden vägdamm och analysera egenskaperna, behövs effektiva och repeterbara mätmetoder. VTI har utvecklat WDS (wet dust sampler), som är en utrustning som där en högtryckstvätt kombinerats med en provtagningsenhet. WDS III är den senaste versionen av WDS för vattenbaserad provtagning och analys av damm på täta ytor. Den kombinerar tidsstyrd, repeterbar högtryckstvätt av en provyta med uttryckning av provet till en provflaska med hjälp av tryckluft. Provet kan analyseras avseende:

  • Dammängd
  • Storleksfördelning
  • Kemisk analys av fast material (oorganiskt, organiskt, mikroplaster, grundämnen etc.)
  • Kemisk analys av löst material (joner från t.ex. vägsalt, dammbindningsmedel).

Användningsområden för WDS

WDS kan användas för:

  • Utvärdering av åtgärdsstrategier
  • Mätning av restsalt (eller andra kemikalier) på vägytan
  • Källidentifiering och emissionsunderlag för luft- och vattenföroreningar i vägmiljön, till exempel mikroplaster från vägtrafik.
Provtagaren Wet dust sampler
Wet dust sampler. Foto: Mats Gustafsson

WDS har använts sedan 2006 i ett flertal forsknings- och utredningsprojekt, där vägdammets betydelse för luftkvaliteten är i fokus. Sedan 2018 används den även för studier av mikroplast från vägtrafiken. Dammförrådets utveckling under året i förhållande till naturliga faktorer liksom till trafik och driftåtgärder har studerats och bidragit till unik kunskap om dammets egenskaper och dynamik och vilka faktorer som är viktiga för att kunna minska dammets inverkan på luftkvaliteten. Uppdragsgivare är både myndigheter, kommuner och företag.

Trafikverket, Vinnova och Statens vegvesen (Norge) har bidragit till utvecklingen av provtagaren, som från 2017 även används av Statens vegvesen i Norge och av SYKE (Finlands miljöcentral). Den blir därmed den första provtagningsmetoden för vägdamm, som finns i flera exemplar och används i flera forskningsmiljöer, vilket kommer att bidra till ökade datamängder och till utvecklingsmöjligheter för såväl provtagnings- som analysmetodik.

Exempel på pågående och avslutade projekt:

WeaRS

I ett samarbete med IVL utvecklas en ny metod för att mäta emissionerna av slitagepartiklar från förbipasserande fordon. WDS används för att definiera vägdammsmängd på de testytor som används vid utvecklingen.

Gatustädning som källa till och åtgärd mot mikroplast

Gatustädningen tar bort material från vägytan, men hur effektivt tar den bort mikroplast från vägtrafik och i vilken mån sprids plast från de plastborstar som städmaskinerna använder? Detta undersöker VTI bland annat med hjälp av WDS.

NorDust II 2019–2022

Fortsättning på NorDust (se nedan). Projektet finansieras av NordFoU och är ett samarbete med MetNorway (Norge), NILU (Norge), Metropolia (Finland), SYKE (Finland), SLB-analys (Sverige) och Islands universitet (Island).

Doktorandprojektet 2016–2020

Ett doktorandprojekt finansierat av Trafikverket och VTI, resulterade under 2020 i två färdiga doktorer, som arbetat med emissioner kopplade till interaktionen mellan däck och vägbeläggning. En av doktorerna har fokuserat på partikelemissioner och en på buller och rullmotstånd. I projektet har bland annat en utvärdering av en dränerande vägbeläggning utförts på Industrigatan i Linköping.

NorDust 2015–2018

Projektet är ett nordiskt samarbete för att förbättra kunskapsläget om hur emissioner av vägdamm kan minskas och modelleras på ett bättre sätt. Fältstudier ger underlag till förbättrad parametrisering och vidareutveckling av den nordiska emissionsmodellen NORTRIP. Projektet finansierades av NordFoU och var ett samarbete med MetNorway (Norge), NILU (Norge), Metropolia (Finland), SYKE (Finland), SLB-analys (Sverige) och Islands universitet (Island).

OptiDrift 2015–2018

Projektet syftade till att samordna och optimera vinter- och vårdriften av gator och vägar i tätort med syfte att bibehålla god framkomlighet och förbättra luftkvaliteten. FInansierades av Vinnova och var ett samarbete med Stockholms luft- och bulleranalys (SLB-analys), Trafikkontoret i Stockholms stad, PEAB, DISAB Tella.

Senast uppdaterad: