Vintermodellen

Sedan 2001 driver VTI ett projekt med syfte att skapa en vintermodell (Winter maintenance management system, WMMS). Vintermodellen kommer att leda till att det blir möjligt att beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen.

Väglagets variation timme för timme under en vinter kan simuleras under inverkan av väder (i form av VViS-data), trafik och vinterväghållningsåtgärder, varefter effekter beräknas för olyckor, restider, bränsleförbrukning, korrosion, väghållarkostnader och miljö.

Etapp 1 + 2 resulterar i en körbar modell. Etapp 3, som påbörjades 2006, omfattar känslighetsanalyser, kalibreringar och insamling av ytterligare empiriska data, som trafikmätningar och väglagsobservationer.

I arbetet med Vintermodellen har följande delmodeller tagits fram, bland annat för beräkning av:

  • Väglagsmodell, som beskriver hur olika väglag uppkommer och förändras under inverkan av väder, vinterväghållningsåtgärder och trafik
  • Framkomlighetsmodell, som anger hur fordonshastigheter och trafikflöden varierar med väglag
  • Olycksmodell, där olycksrisker och skadeföljder beskrivs i första hand som funktion av typ och frekvens för olika väglag
  • Fordonskostnadsmodell, som omfattar bränsleförbrukning, slitage och korrosion
  • Miljömodell, där främst saltningens effekter på vegetation och grundvatten beskrivs
  • Åtgärdsmodell, i vilken kostnad för vinterväghållningsåtgärder samt slitage och skador på vägar och broar anges
  • Modell som värderar de ovan nämnda effekterna.

Vintermodellens användning

Vintermodellen kan användas för att besvara frågor om:

  • Hur antalet olyckor förändras om vinterväghållningen förändras
  • Vilken skillnad i energiförbrukning blir det när vägens standardklass ändras och vilka kostnader det
  • Hur hastigheten på en väg påverkas av sådant som energiförbrukning, trafikolyckor och vinterväghållningskostnader.

Publikationer om Vintermodellen i DiVA Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: