CykelKomfort

Skuggan av en cyklist på en cykelväg.
Foto: Igor Stevanovic/Mostphotos.com

En jämn och komfortabel vägyta är viktigt för ökad och säker cykling. Projektet ”Utveckling av komfort och kvalitetsmått för gång- och cykelvägar” (CykelKomfort) syftar till att ta fram kunskapsunderlag för kravställning på asfaltbeläggningar som utgår ifrån cyklisters förutsättningar och behov.

Projektet finansieras av Trafikverket via branschprogrammet Banaväg för framtiden, BVFF och genomförs av VTI i samarbete med Ramboll.

Mått för komfort

Syftet med projektet är att undersöka ett relevant komfortmått som både beskriver cyklisters upplevda komfort vid färd, och som dessutom kan användas vid kravställning och reglering av asfaltsentreprenader.

Måttet ska ersätta IRI och kunna användas vid kravställning och kontroll av nyanläggning av cykelvägar och för att beskriva underhållsbehovet på befintliga ytor. Projektet ska också resultera i en metodbeskrivning för mätning för att följa upp utförda åtgärder i relation till ställda krav. Den beskrivna mätmetoden ska vara dynamisk och tillämpbar vid kartläggning av ett cykelvägnät, vilket innebär att mätning ska kunna ske i ”cykelfart” och så lite som möjligt störa övrig trafik.

Mål

Målsättningen är att kunskapen som tas fram i projektet ska inarbetas i Trafikverket ordinarie råd och riktlinjer för när och hur mätning ska göras (ett TDOK).

Framtagna mått och mätmetoder ska objektivt och hållbart, kunna beskriva cykelinfrastrukturens funktionella tillstånd. Då kan de också användas för att ta fram effektsamband vad gäller cyklisters olyckor, framkomlighet och komfort kopplat till drift- och underhållsåtgärder.

Sju arbetspaket

Projektet är indelat i sju olika arbetspaket och innefattar:

  • Litteraturstudier, workshops och utbyte i internationella nätverk.
  • Ett flertal vägytemätningar genomförs med olika typer av mätmetoder och mätvärden relateras till cyklisters subjektiva bedömningar.
  • Dessutom utförs också utvärderingar med en Smartphone-applikation för att undersöka uppmätta accelerometervärden kopplat till komfort.

Tidigare forskning och publikationer

Projektet bygger vidare på tidigare forskning och erfarenheter kring cyklisters komfortupplevelse, vägytemätningar och tillståndsbedömning på cykelvägar.

Niska, A. och Sjögren, L. (2007). Mätmetoder för tillståndsbedömning av cykelvägar. En kunskapsöversikt. VTI rapport 584, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping.
Mätmetoder för tillståndsbedömning av cykelvägar: en kunskapsöversikt (DiVA-portal) Länk till annan webbplats.

Niska, A. (2011). Cykelvägars standard. En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll. VTI rapport 726, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping.
Cykelvägars standard: en kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll (DiVA-portal) Länk till annan webbplats.

Niska, A., Sjögren, L., och Gustafsson, M. (2011). Jämnhetsmätning på cykelvägar. Utveckling och test av metod för att bedöma cyklisters åkkvalitet baserat på cykelvägens längsprofil. VTI rapport 699, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping.
Jämnhetsmätning på cykelvägar: utveckling och test av metod för att bedöma cyklisters åkkvalitet baserat på cykelvägens längsprofil (DiVA-portal Länk till annan webbplats.

Niska, A. och Sjögren, L. (2014). Mobilapp för mätning av cykelvägars ojämnheter. En studie av möjligheterna. VTI rapport 839. Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping.
Mobilapp för mätning av cykelvägars ojämnheter: en studie av möjligheterna (DiVA-portal) Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2011). Komfortmätning av cykelvägar. Handledning.

Kontakt

Senast uppdaterad: