Ökad säkerhet och tillgänglighet för cyklister i byggskedet

Många cyklister skadas i singelolyckor och några av dessa sker i samband med vägarbeten. Det finns ett behov av ökad kunskap för att kunna anpassa utmärknings- och avspärrningsmaterial samt omledningsvägar för cyklister, både för ökad framkomlighet och för att minska olycksrisken.

Bakgrund

I ett tidigare BVFF-projekt har VTI sammanställt kunskap om vägarbetens effekter för cyklister samt gällande rutiner och riktlinjer för utmärkning och omledning m.m. Projektet pekade bland annat på ett behov av att anpassa utmärknings- och avspärrningsmaterial för användning på cykelvägar. I rapporten finns även en analys av cykelolyckor med personskador som inträffat i anslutning till vägarbeten och rapporterats in i Strada mellan åren 2007–2012. Medvetenheten om problematiken har sedan projektets avslut ökat hos väghållarna och branschen, men det råder fortsatt tveksamheter kring hur utmärknings- och avspärrningsmaterial ska utformas och hur omledningsvägar ska regleras i styrdokument. Mer kunskap behövs för att kunna ställa tydligare krav på tillfälliga trafikanordningar vid upphandling av vägarbeten på eller i anslutning till cykelvägar.

Syftet

Syftet med det nya forskningsprojektet, som sträcker sig mellan år 2020 och 2023, är att genomföra empiriska studier i laboratoriemiljö för kunskapsunderlag om dimensionering och utformning av tillfällig vägutrustning samt empiriska studier i fält och i semikontrollerad miljö för kunskapsunderlag kring förbi- och omledningsvägars utformning och utmärkning. Syftet är även att genomföra en uppdaterad olycksanalys och kunskapssammanställning och bedriva kunskapsutbyte mellan pågående initiativ. Projektresultaten ska implementeras i standarder för tillfälliga trafikanordningar för oskyddade trafikanter och i styrdokument, rådgivande riktlinjer och utbildningsmaterial kring hur cyklister ska hanteras i byggskeden.

Genomförande

Studierna i laboratoriemiljö genomförs i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium där en specialkonstruerad rigg används för att simulera cykelkrascher mot tillfälliga trafikanordningar. Resultaten från studierna utgör bland annat ett underlag för Svenska institutet för standarders tekniska kommitté TK248/AG20 som arbetar med att ta fram en svensk standard för tillfälliga trafikanordningar som används på cykelväg.

Se filmer med simulerade cykelkrascher

Som komplement till de simulerade cykelkrascherna görs även observationer i semikontrollerade miljöer, exempelvis VTI:s cykeltestbana, och faktisk trafikmiljö. Cyklisternas beteende studeras för att se om de tolkat informationen rätt och om vägutrustningen tycks påverka deras framkomlighet och komfort. Med hjälp av semikontrollerade experiment med instrumenterade cyklister fås en djupare förståelse för vägutrusningens synbarhet och tydlighet ur ett cyklistperspektiv. I fältstudierna ingår även att göra intervjuer med passerande cyklister, för att få deras uppfattning av olika typer av påkörningsskydd och annat utmärknings- och avspärrningsmaterial. Körplåtar och andra markliggande trafikanordningar kommer att utvärderas bland annat genom friktionsmätning med VTI:s portabla friktionsmätare, PFT:n. VTI kommer även att anordna seminarier för kunskapsutbyte och kunskapsinsamling från pågående initiativ i Sverige.

En litteratursökning genomförs i vetenskapliga databaser för att sammanställa tidigare forskning på området. Sökning via internet och via kontakter i internationella nätverk görs också för att få kunskap om andra pågående relevanta initiativ utanför Sverige gränser. Dessutom genomförs en kompletterande olycksanalys i Strada för de olyckor som inträffat sedan 2012 då den förra analysen gjordes. Utbildningsmaterial och utbildning kommer att tas fram utifrån forskningsresultaten i studien. En dialog kommer att föras med väghållare och utbildningsföretag om vilken typ av utbildningsmaterial som efterfrågas och inom vilka områden.

Läs mer i VTI-publikationerna:

Byggtrafik i Göteborg: planering och genomförande för ökad säkerhet för cyklister och fotgängare (2021, Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Tekniska resurser för forskning om cykling: en översikt av befintliga resurser i Sverige (2019, Digitala vetenskapliga arkivet,DiVA) Länk till annan webbplats.

Vägarbeten på cykelvägar: kunskapssammanställning och problembeskrivning (2014, Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: