Cyklisters säkerhet

Närbild på skor som trampar en cykel.
Foto: Katja Kircher

VTI har lång erfarenhet av olika typer av utvärderingar och analyser av trafiksäkerhet. Det gäller såväl cyklisters säkerhet ur ett systemperspektiv som analys av olycksdata för cyklister.

Huvudsyftet med projektet, som finansieras av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, är att skapa en förståelse för varför en cykelolycka egentligen inträffar genom att kontakta de individer som har fått sin Hövding att lösa ut.

Avsikten med projektet är att utifrån kunskap, som datainsamlingen skapar, komma med potentiella förslag på hur cykelolyckor ska reduceras.

Kontakt: Jan Andersson

Film från Länsförsäkringar om projektet Varför inträffar en cykelolycka egentligen?

Målet med projektet, som finansieras av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, är att ta fram ett vetenskapligt underlag för ett digitalt verktyg som kan användas för skapa säkrare trafikmiljöer på barnens villkor.

Arbetet baseras på uppmärksamhetsteorin MiRA (Minimum Required Attention; Kircher & Ahlstrom, 2017), vilket betyder att projektet undersöker vilka uppmärksamhetskrav som ställs på barnen längs med deras resväg, om och hur de uppfyller dessa krav och i vilka handlingar detta resulterar.

Syftet är att på sikt förbättra villkoren och säkerheten för barn i trafiken för att de ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv i enlighet med sin ålder.

Kontakt: Katja Kircher

Film från Länsförsäkringar om projektet Aktivt resande – säkert!

Projektet Xcycle med parter från sex europeiska länder har som mål att hitta sätt att göra cyklister mer jämställda i trafiken, uppmuntra till ökad cykling och göra cykelfärden säkrare. VTI är en av de stora aktörerna i projektet och ansvarar för att utvärdera hela konceptet.

Projeksida för Xcycle på universitetet i Bologna (på engelska) Länk till annan webbplats.

Under åren 2015–2017 drev VTI ett forskningsprogram som syftade till att höja säkerheten för hjulburna oskyddade trafikanter, framför allt cyklister, men också motorcyklister och mopedister. Satsningen finansierades av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Resultat från forskningsprogrammet Oskyddade trafikanter

Från 1988 till och med 2015 hade VTI ansvaret att följa upp cykelhjälmsanvändningen i Sverige. Uppföljningen gjordes med hjälp av observationsstudier och de senaste resultaten finns beskrivna i VTI notat 4-2016. En liknande uppföljning görs nu av NTF och enligt denna var hjälmanvändningen i Sverige 47 procent år 2019.

Det är långt ifrån Nollvisionens etappmål för år 2020 som säger att 70 procent av cyklisterna ska använda cykelhjälm. Som ett led i att öka cykelhjälmsanvändningen har VTI utvecklat, implementerat och utvärderat en cykelhjälmskampanj riktad till vanecyklister vid olika arbetsplatser. Preliminära resultat visar på goda resultat vilket innebär att den med stor sannolikhet kommer att ligga till grund för framtida kampanjer.

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2015: resultat från VTI:s senaste observationsstudie (2016, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Många cyklister skadas i singelolyckor och några av dessa sker i samband med vägarbeten. Det finns ett behov av ökad kunskap för att kunna anpassa utmärknings- och avspärrningsmaterial samt omledningsvägar för cyklister, både för ökad framkomlighet och för att minska olycksrisken.

Ökad säkerhet och tillgänglighet för cyklister i byggskedet

Senast uppdaterad: