Sjöfart

VTI satsar allt mer på forskning inom sjöfartsområdet. Under senare år har flera medarbetare med forskningsbakgrund inom sjöfart rekryterats. VTI använder även den kompetens inom andra trafikslag som finns på institutet för sjöfartsforskning.

VTI har sjöfartskompetens inom bland annat sjöfartsekonomi (transportekonomi), kopplat till exempelvis godstransporter och hamnar. Sjöfartskompetens finns även inom beteendevetenskap, nationalekonomi, logistik, trafikanalys, miljö och säkerhet.

Inom institutet finns även bred och djup kompetens inom till exempel simulatorer, miljöfrågor och styrmedel som går att föra över på sjöfartsforskning. VTI har ambitionen att bygga upp en sammanhållen sjöfartsforskning inom områden som transportekonomi, logistik, miljö, beteendevetenskap och framförande av fartyg.

På VTI finns en sjöfartsgrupp som består av ett tiotal medarbetare som arbetar, delvis eller helt, i projekt kopplade till sjöfart, där kunskapen som kommer fram inom såväl nationell som internationell forskning delas för att utöka VTI:s samlade kompetens inom sjöfart.

Inom sjöfarten finns många utmaningar och utvecklingsmöjligheter som kan möta med hjälp av forskning. Exempel på områden är digitalisering, hållbarhet och klimatanpassning, logistik, transporteffektivisering samt arbetsmiljö.

 • Anlöpsoptimering och energigap inom trampsjöfarten.
  Finansiär: Energimyndigheten.
 • AutoMon Del 1: Automatisk trafikövervakning genom AI i svenska vatten. Leds av Linköpings universitet, ITN. Finansiär: Trafikverket.
 • Avgiftsmodell 2028 - hur skapar vi en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart? Finansiär: Trafikverket.
 • Drift och operation av smarta fartyg: Behovsanalys för en säker och effektiv implementering. Koordinator: VTI.
 • ESTIR: Effektsamband för sjösäkerhet – analys av tillbud som identifieras med RAIS-data. Leds av VTI. Finansiär Trafikverket.
 • Godstransportsystemets förändring under och efter Coronapandemin, Gods-ECO. Finansiär: Trafikverket.
 • Longitudinell uppföljning av psykisk och organisatorisk arbetsmiljö i Sjöfarten. Hur förebygger sjöfarten ökande psykisk ohälsa bland svenska sjömän? Finansiär: Trafikverket.
 • MODIG - Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder. Finansiär: Trafikverket. Pågående projekten inom Triple F Länk till annan webbplats.
 • Ny förstudie: sjukvården kan bli bättre ombord. Finansiär: Lighthouse. Nyhet om förstudien på Lighthous webbplats Länk till annan webbplats.
 • OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden trafik). Koordinator: Sjöfartsverket
 • Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift. Finansiär: Trafikverket.
 • SHIPNOISE - Mätning och utvärdering av luftburet buller från fartyg. Finansiär: Trafikverket.
 • SHREK (Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi). Finansiär: Trafikverket.
 • Waterborne Urban Mobility, del 2. Leds av KTH:s Skolan för Teknikvetenskap. Finansiär: Region Stockholm.
 • ÖVERLAST - Ökad överflyttning genom likriktning av nyckelaktörers strukturella incitament. Finansiär: Trafikverket.

Vi publicerar i stort sett alla våra forskningsresultat i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Rapporter, PM m.m.

Artikel: "Full fart fram för sjöfartsforskningen" i VTI aktuellt nr 3, 2021 (Issuu bläddringsbar pdf) Länk till annan webbplats..

Modal shift for an environmental lift? Slutrapport MOSEL. (2021, Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Konsekvensanalyser av justerade farleds och lotsavgifter. Kunskapsunderlag till avgiftsförändringar från 2023 (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Sjukvård ombord –Teknik och metodutveckling för akut omhändertagande (2021, lighthouse.nu) Länk till annan webbplats.

Hållbar inlandssjöfart i Sverige: offentlig upphandling som effektivt styrmedel? (2021, DiVA). Länk till annan webbplats.

Sjöfart mot svensk hamn 2007 till 2019: förändringar i volym, struktur och rörelsemönster (2021, DiVA). Länk till annan webbplats.

Konkurrensyta land – sjö: vilken potential finns för överflyttning till sjöfart? (2020, DiVA). Länk till annan webbplats.

Inlandssjöfart – offentlig upphandling och regelverk i Sverige och Europa: delrapport i projektet Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som katalysator (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Size, specialization and flexibility – the role of ports in a sustainable transport system (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Effektsamband för sjösäkerhet och sjöfartens emissioner till luft (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Utvärdering av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell 2018 Länk till annan webbplats.
Sjötrafik i Vänern och Mälaren: transportkostnader, avgifter och transportmönster (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Forskningsresultat från projektet "Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmålen (2020, DiVA)" Länk till annan webbplats.

Klimatförändringens påverkan på sjöfart och luftfart: översiktligt underlag för handlingsplan (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

An evaluation of the environmentally differentiated fairway dues in Sweden 1998-2017 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Organization of pilot and icebreaking in the Nordic countries and update of the external costs of sea transports in Sweden: a report in SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Modellering av slingor inom sjötransporter (2017, DiVA) Länk till annan webbplats.

Svenska sjöolyckors samhällsekonomiska kostnader: värdering av fartygsskador, oljeutsläpp och personskador (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

En granskning av samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar: investeringar i farleder till Göteborgs hamn, Norrköpings hamn och Gävle hamn (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Validering av sjötransporter i Samgodsmodellen: version 1.1 (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Samhällsekonomiska kalkyler för sjöfartsprojekt (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.

Externa kostnader i transportscenarier med utökad användning av sjöfart (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.

Vetenskapliga artiklar

The impact of alternative environmentally differentiated fairway dues systems in Sweden (2020, DiVA). Länk till annan webbplats.

Internalization of external and infrastructure costs related to maritime transport in Sweden (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Validation of a behavioral marker system for rating cadet's non-technical skills (2019, DiVA) Länk till annan webbplats.

Evaluating the external costs of a modal shift from rail to sea: An application to Sweden's east coast container movements (2019, DiVA) Länk till annan webbplats.

Evaluating the external costs of trailer transport: a comparison of sea and road (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Effects of more stringent sulphur requirements for sea transports (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.

Hitta fler forskningsresultat i DiVA.

Sök publikationer

Sjöfartsverket

Ett samverkansavtal mellan VTI och Sjöfartsverket har träffats för ett fördjupat samarbete kring kunskapsutbyte och forskning. Avtalet är också ett led i att uppnå de transportpolitiska målen.

Sjöfartsverkets arbete med forskning och innovation Länk till annan webbplats.

Lighthouse

Sedan 2018 är VTI en av medlemmarna i det maritima kompetenscentret Lighthouse. Här samlas svenska aktörer inom maritim forskning, utveckling, innovation och demonstration. Verksamhetens syfte är dels att få den maritima sektorn inkluderad i redan pågående forsknings- och innovationsprogram (FoI-program), dels att bidra till bildandet av specifika maritimt inriktade FoI-program. Lighthouse deltar också i arbetet att utforma de svenska inspelen till EU:s ramforskningsprogram.

Lighthouse, Swedish Maritime Competence Centre Länk till annan webbplats.

Internationellt samarbete

VTI har även samarbete inom sjöfartsforskningen med forskningsinstitut och universitet i andra delar av Europa. Ett av de mest etablerade samarbetena finns mellan VTI och forskare på norska TØI, Transportøkonomisk institutt, där samarbete sker inom flera olika projekt.

VTI-forskarna Axel Merkel och Inge Vierth ingår i International Transport Forums (ITF) projekt Decarbonising Transport – Driving implementation actions' project (DT-Implement), som är en del av ITF:s Decarbonising Transport initiative, och finansieras av EU-programmet Horisont 2020

International Transport forum, ITS

Senast uppdaterad: