Morötter och piskor

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. En forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet har fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp. Arbetet sker under projektnamnet Morötter och piskor.

Projektet finansieras av Vinnova (50 procent) och Trafikverket (50 procent).

Projektet slutredovisades i april 2020.

På den här sidan kommer information om projektet att publiceras fortlöpande.

Vi publicerar i stort sett alla våra forskningsresultat i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Hitta fler forskningsresultat i DiVA.

Sök publikationer

 • Forsknings- och innovationsdag inom sjöfartsområdet, 1 juni 2018.
  Trafikverket ordnade en forsknings- och innovationsdag inom sjöfartsområdet 1 juni 2018. Under dagen deltog bland andra Inge Vierth, VTI, för att prata om Morötter och piskor.
 • Seminariet "Shipping and the environment - research meets reality", 7 december 2017.

Projektets mål var att:

 • identifiera, beskriva och klassificera styrmedel och åtgärder inom sjöfarten som direkt eller indirekt adresserar miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk Luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning
 • analysera och bedöma i vilken grad styrmedlen bidar till minskade hälso-och miljöeffekter samt uppfyllelsen av nämnda miljökvalitetsmål samt andra relevanta politiska mål
 • genomföra en iterativ Delphistudie med nyckelaktörerna för att identifiera styrmedlens möjligheter och hinder
 • genomföra kostnadsnyttoanalyser och kvalitativa analyser för olika styrmedel och styrmedelskombinationer
 • föreslå vilka styrmedel och åtgärder Sverige bör arbeta vidare med på nationell och internationell nivå

Projektets mål ligger i linje med Sveriges transportpolitiska mål, specifikt hänsynsmålet, den maritima strategin, strategin för övergången till fossilfria transporter samt EU:s och FN:s policy och mål på motsvarande områden.

Nytt med projektet är helhetsgreppet, det vill säga att analysera vilken kombination av styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiv med beaktande av samtliga fyra miljökvalitetsmål. Det finns idag ingen heltäckande analys av de styrmedel och åtgärder som har genomförts. Ingen tidigare studie har behandlat de styrmedel och åtgärder som krävs för att främja och säkerställa ett snabbt och omfattande utnyttjande av lösningar som minskar sjöfartens utsläpp av luftföroreningar inkl. CO2. Både vid införandet av styrmedlen och i analysen av deras effekter har man fokuserat på CO2-utsläppen eller en luftförorening i taget, vilket riskerar att leda till suboptimering. Projektet utgör en vidareutveckling av projekt med fokus på ökad teknisk och operativ effektivitet.

Projektbeskrivning av Morötter och piskor

Projektgrupp

 • Inge Vierth, VTI (projektledare)
 • Prof. Yvonne Andersson-Sköld, VTI, Chalmers tekniska högskola
 • Mikael Johannesson, VTI
 • Tobias Lindé, VTI
 • Cecilia Gustafsson, VTI
 • Prof Kevin Cullinane, VTI, Göteborgs universitet
 • Marta Gonzalez Aregall, Göteborgs universitet
 • Anastasia Christodoulou, Göteborgs universitet

Referensgrupp

 • Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart
 • Leif Holmberg, Naturvårdsverket
 • Sofi Holmin-Fridell, Sjöfartsverket
 • Katarina Wigler, Transportstyrelsen
 • Anna Petersson, Transportstyrelsen
 • Emil Fastén, Trafikverket
 • Björn Garberg, Trafikverket
 • Helena Leander, Energimyndigheten
 • Christine Hanefalk, Sveriges hamnar
 • Åsa Burman, Lighthouse
 • Christer Ågren, Luftförorenings- och klimatsekretariatet
 • Prof Siri Strandenes, Norges Handelshögskola

Projektgruppen samarbetar med ett annat projekt där forskare från IVL och Chalmers ska värdera sjöfartens olika miljöbelastningar för att se hur styrmedel kan utformas så att de blir så effektiva som möjligt. Detta projekt finansieras av Trafikverket.

"Ny forskning ska styra sjöfarten mot minskad miljöpåverkan" (nyhet 2018-04-13, IVL Svenska Miljöinstitutet)länk till annan webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: