Hållbar inlandssjöfart

Ett hållbart transportsystem kräver innovationer i form av nya fordon, farkoster, drivmedel och utformning av transporttjänster. Men lika viktigt är att det finns en efterfrågan på innovationerna.

Projektet "Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som katalysator" kombinerar analysen av produkt- och tjänste-utveckling på utbudssidan med möjligheten för offentlig upphandling att öka efterfrågan på innovativa lösningar för lokala och regionala godstransporter.

Projektet finansieras av Trafikverket och sker i samarbete mellan olika aktörer.

Projektet pågår till och med mars 2021.

Mål

Projektets övergripande mål är att bidra med kunskap som kan användas för att uppnå de svenska transportpolitiska och miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen som definieras i Agenda 2030.

Projektresultaten ska kunna användas för;

 • att öka medvetenheten om möjligheter och barriärer att använda pråmar till godstransporter hos de offentliga upphandlade organisationerna och potentiella anbudsgivare/utförare av godstransporter
 • att identifiera de viktigaste hindren för att använda hållbara pråmtransporter (för att nå målen ovan) och ta fram förslag på lösningar på dessa
 • att ta fram underlag som kan användas i utvecklingen av riktlinjerna för den offentliga upphandlingen av "hållbara" godstransporter.

Delmål är;

 • att bygga upp kunskap avseende användningen av pråmtransporter i andra europeiska länder och att analysera hur den kan utnyttjas i Sverige
 • att uppskatta hur en utökad användning av pråmar kan bidra till att minska den klimatpåverkan och de luftföroreningarna som godstransporterna ger upphov till
 • att uppskatta översiktligt hur en utökad användning av pråmar kan bidra till att minska trängseln, olyckorna och bulleremissioner som godstransporterna ger upphov till
 • att uppskatta översiktligt vilka kostnader en utökad användning av pråmar innebär för offentliga och privata aktörer.

Organisation och samarbeten

Projektet är ett samarbete mellan forskningsinstitut, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Efterfrågesidan (Stockholm Stad), utbudssidan (Avatar Logistics AB) och forskningen (KTH och VTI) representeras i projektet.

Projektet leds av VTI med Inge Vierth som projektledare.

I projektgruppen ingår:

 • Karl Garme (KTH)
 • Amanda Baumgartner (Stockholm stad)
 • Johan Lantz (Avatar Logistics AB),
 • Axel Merkel (VTI)
 • Henrik Sjöstrand (VTI) och
 • Per Erik Österlund (Stockholm stad).

Referensgruppen som kommer att knytas till projektet består av berörda aktörer inom offentlig verksamhet, privat verksamhet och akademi.

Senast uppdaterad: