Sjöfart

VTI satsar allt mer på forskning inom sjöfartsområdet. Under senare år har flera medarbetare med forskningsbakgrund inom sjöfart rekryterats. VTI använder även den kompetens inom andra trafikslag som finns på institutet för sjöfartsforskning.

VTI har sjöfartskompetens inom bland annat sjöfartsekonomi (transportekonomi), kopplat till exempelvis godstransporter och hamnar. Sjöfartskompetens finns även inom beteendevetenskap, nationalekonomi, logistik, trafikanalys, miljö och säkerhet.

Inom institutet finns även bred och djup kompetens inom till exempel simulatorer, miljöfrågor och styrmedel som går att föra över på sjöfartsforskning. VTI har ambitionen att bygga upp en sammanhållen sjöfartsforskning inom områden som transportekonomi, logistik, miljö, beteendevetenskap och framförande av fartyg.

På VTI finns en sjöfartsgrupp som består av ett tiotal medarbetare som arbetar, delvis eller helt, i projekt kopplade till sjöfart, där kunskapen som kommer fram inom såväl nationell som internationell forskning delas för att utöka VTI:s samlade kompetens inom sjöfart.

Inom sjöfarten finns många utmaningar och utvecklingsmöjligheter som kan möta med hjälp av forskning. Exempel på områden är digitalisering, hållbarhet och klimatanpassning, logistik, transporteffektivisering samt arbetsmiljö.

 • OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och annan regelbunden trafik). Finansiär: Trafikverket.
  "Nytt projekt utvecklar sjöfarten i Göteborgs skärgårdyhet" –Nyhet (2020-06-01) om projekt OSKAR.
 • Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som katalysator Finansiär: Trafikverket.
 • Longitudinell uppföljning av psykisk och organisatorisk arbetsmiljö i Sjöfarten. Hur förebygger sjöfarten ökande psykisk ohälsa bland svenska sjömän? Finansiär: Trafikverket.
 • Anlöpsoptimering och energigap inom trampsjöfarten.
  Finansiär: Energimyndigheten.
 • Tre doktorandprojekt inom Triple F-programmet. Ingår i projekt MODIG - Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder. Finansiär: Trafikverket. Pågående projekten inom Triple Flänk till annan webbplats
 • SHIPNOISE - Mätning och utvärdering av luftburet buller från fartyg. Finansiär: Trafikverket.
 • Waterborne Urban Mobility, del 2. Leds av KTH:s Skolan för Teknikvetenskap. Finansiär: Region Stockholm.
 • SHREK (Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi). Finansiär: Trafikverket.
 • Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur. Finansiär: Lighhouse.
 • ÖVERLAST - Ökad överflyttning genom likriktning av nyckelaktörers strukturella incitament. Finansiär: Trafikverket.
 • Avgiftsmodell 2028 - hur skapar vi en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart? Finansiär: Trafikverket.
 • Godstransportsystemets förändring under och efter Coronapandemin, Gods-ECO. Finansiär: Trafikverket.
 • AutoMon Del 1: Automatisk trafikövervakning genom AI i svenska vatten. Leds av Linköpings universitet, ITN. Finansiär: Trafikverket.

Sjöfartsverket

Ett samverkansavtal mellan VTI och Sjöfartsverket har träffats för ett fördjupat samarbete kring kunskapsutbyte och forskning. Avtalet är också ett led i att uppnå de transportpolitiska målen.
Under 2019 genomför VTI bland annat en vetenskaplig utvärdering av forskningen i Sjöfartsverkets EU-projekt STM, Sea Traffic Management och en utvärdering av effekter av Sjöfartsverkets nya avgiftssystem. Projektet handlar om att digitalisera sjöfarten och att skapa bättre förutsättningar för att kommunicera fartyg emellan och mellan fartyg och land.

Sjöfartsverkets arbete med forskning och innovationlänk till annan webbplats

Lighthouse

Sedan 2018 är VTI en av medlemmarna i det maritima kompetenscentret Lighthouse. Här samlas svenska aktörer inom maritim forskning, utveckling, innovation och demonstration. Verksamhetens syfte är dels att få den maritima sektorn inkluderad i redan pågående forsknings- och innovationsprogram (FoI-program), dels att bidra till bildandet av specifika maritimt inriktade FoI-program. Lighthouse deltar också i arbetet att utforma de svenska inspelen till EU:s ramforskningsprogram.

Lighthouse, Swedish Maritime Competence Centrelänk till annan webbplats

VTI har även samarbete inom sjöfartsforskningen med forskningsinstitut och universitet i andra delar av Europa. Ett av de mest etablerade samarbetena finns mellan VTI och forskare på norska TØI, Transportøkonomisk institutt, där samarbete sker inom flera olika projekt.

Pågående projekt (urval)

 • ELINA – Energi- och klimatoptimala godstransporter ur ett nationellt systemperspektiv. Finansiär: Energimyndigheten.
 • MOSEL – Modal shift for an environmental lift.
  Finansiär: Naturvårdsverket
 • Uddevallaprojektet: vidareutveckling av hamnen i Uddevalla. Finansiär: Avanoa AB.
 • WUM – Waterborne Urban Mobility. Finansiär: Stockholms läns landsting.

Avslutade projekt

 • Effektsamband för sjöfart. Finansiär: Trafikverket.
 • Sjöfartens konkurrenskraft. Finansiär: Trafikverket.

Vi publicerar i stort sett alla våra forskningsresultat i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Rapporter, PM m.m.

Sjöfart mot svensk hamn 2007 till 2019: förändringar i volym, struktur och rörelsemönster (2021, DiVA).länk till annan webbplats

Inlandssjöfart – offentlig upphandling och regelverk i Sverige och Europa: delrapport i projektet Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som katalysator (2020, DiVA)länk till annan webbplats

Size, specialization and flexibility – the role of ports in a sustainable transport system (2020, Lighthouse)länk till annan webbplats

Effektsamband för sjösäkerhet och sjöfartens emissioner till luft (2020, DiVA)länk till annan webbplats

Utvärdering av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell 2018länk till annan webbplats
Sjötrafik i Vänern och Mälaren: transportkostnader, avgifter och transportmönster (2020, DiVA)länk till annan webbplats

Forskningsresultat från projektet "Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmålen (2020, DiVA)"länk till annan webbplats

Klimatförändringens påverkan på sjöfart och luftfart: översiktligt underlag för handlingsplan (2018, DiVA)länk till annan webbplats

An evaluation of the environmentally differentiated fairway dues in Sweden 1998-2017 (2018, DiVA)länk till annan webbplats

Organization of pilot and icebreaking in the Nordic countries and update of the external costs of sea transports in Sweden: a report in SAMKOST 3 (2018, DiVA)länk till annan webbplats

Modellering av slingor inom sjötransporter (2017, DiVA)länk till annan webbplats

Svenska sjöolyckors samhällsekonomiska kostnader: värdering av fartygsskador, oljeutsläpp och personskador (2016, DiVA)länk till annan webbplats

En granskning av samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar: investeringar i farleder till Göteborgs hamn, Norrköpings hamn och Gävle hamn (2016, DiVA)länk till annan webbplats

Validering av sjötransporter i Samgodsmodellen: version 1.1 (2016, DiVA)länk till annan webbplats

Samhällsekonomiska kalkyler för sjöfartsprojekt (2015, DiVA)länk till annan webbplats

Externa kostnader i transportscenarier med utökad användning av sjöfart (2015, DiVA)länk till annan webbplats

Vetenskapliga artiklar

Internalization of external and infrastructure costs related to maritime transport in Sweden (2020, DiVA)länk till annan webbplats

Evaluating the external costs of trailer transport: a comparison of sea and road (2018, DiVA)länk till annan webbplats

Validation of a behavioral marker system for rating cadet's non-technical skills (2019, DiVA)länk till annan webbplats

Evaluating the external costs of a modal shift from rail to sea: An application to Sweden's east coast container movements (2019, DiVA)länk till annan webbplats

Effects of more stringent sulphur requirements for sea transports (2015, DiVA)länk till annan webbplats

Hitta fler forskningsresultat i DiVA.

Sök publikationer

Senast uppdaterad: