Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande?: En kvalitativ aktivitetsbaserad studie

Download
Helena Karresand

Syftet är att testa i vilken utsträckning olika hushåll i arbetsmarknadsregionen Göteborg idag kan utföra sina vardagliga aktiviteter genom minskat bilresande och ökad användning av alternativa transportslag såsom kollektivtrafik, cykel och gång, samt att peka på lösningar som ur ett vardagslivsperspektiv fungerar. Studien baseras på tidsdagböcker från sex hushåll. Tidsdagböckerna genomfördes av SCB år 1996. Tre hushålltyper har valts ut: sammanboende småbarnsföräldrar, ensamstående föräldrar, samt sammanboende personer 45 – 64 år utan hemmavarande barn.

Analyser visar på ett antal restriktioner som begränsar hushållens möjligheter och vilja att använda kollektivtrafik. Den kvalitativa metod som har använts i studien synliggör hushålls resmönster och val av transportmedel på ett pedagogiskt sätt vilket ökar förståelsen för vad som ligger bakom kvantitativa aggregerade modeller för transportplanering. Metoden kan rekommenderas för att studera transportmönster och möjligheter att göra förändringar i färdmedelsval hos resenärer i andra geografiska kontexter, såväl i större som i mindre tätorter.

LATEST NEWS


2017-11-30

Millions for research into maritime transport and the environment

Maritime transport is a major source of emissions of harmful air pollutants and carbon dioxide. In a new project, a research team from the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) and the University of Gothenburg has received SEK 6.4...


2017-11-30

New research programme for more efficient travel

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) is playing an important role in a major new research programme to find radical solutions leading to fewer trips and more efficient travel, along with tools to enable better use of roads and...


2017-11-30

Simulator used to practice emergency responses safely

Emergency responses of the police, ambulance, and rescue services are associated with a high risk of accidents, but practicing them in real traffic is neither safe nor permissible. A simulator-based method developed by the Swedish National Road and Transport...


2017-10-26

Simulation of cut-in by manually driven vehicles in platooning scenarios

A study in a VTI-driving simulator has showed that a platoon will be able to handle a cut in from a manually driven car. The results of this study have recently been presented at two conferences in Japan.


2017-10-16

ERPUG Forum

The five-year anniversary of European Road Profile Users' Group (ERPUG) Forum will take place at Ramboll head quarter, Copenhagen, Denmark October 19-20, 2017.


2017-09-29

Self-driving buses in Sweden next year?

A self-driving, fossil-free bus. This idea might become reality through a forthcoming collaborative project involving the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping University and several other participants. The project group aim...