Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande?: En kvalitativ aktivitetsbaserad studie

Download
Helena Karresand

Syftet är att testa i vilken utsträckning olika hushåll i arbetsmarknadsregionen Göteborg idag kan utföra sina vardagliga aktiviteter genom minskat bilresande och ökad användning av alternativa transportslag såsom kollektivtrafik, cykel och gång, samt att peka på lösningar som ur ett vardagslivsperspektiv fungerar. Studien baseras på tidsdagböcker från sex hushåll. Tidsdagböckerna genomfördes av SCB år 1996. Tre hushålltyper har valts ut: sammanboende småbarnsföräldrar, ensamstående föräldrar, samt sammanboende personer 45 – 64 år utan hemmavarande barn.

Analyser visar på ett antal restriktioner som begränsar hushållens möjligheter och vilja att använda kollektivtrafik. Den kvalitativa metod som har använts i studien synliggör hushålls resmönster och val av transportmedel på ett pedagogiskt sätt vilket ökar förståelsen för vad som ligger bakom kvantitativa aggregerade modeller för transportplanering. Metoden kan rekommenderas för att studera transportmönster och möjligheter att göra förändringar i färdmedelsval hos resenärer i andra geografiska kontexter, såväl i större som i mindre tätorter.

MEET US


5-6
Dec

Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region

The conference Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region is held i Vilnius, Lithuania. VTI is part of the organisation committé and also one of the speakers.

LATEST NEWS


2018-10-05

Users contribute to the development of train simulators

Apart from advanced driving simulators, VTI has developed several variations of train simulators which are used for training, education and research. In recent years, interest has increased drastically among major actors in the railway sector, and VTI has...


2018-10-03

VR study to contribute to a better working environment for bus drivers

A study where bus drivers test autonomous driving in a VR environment may contribute to a better working environment with reduced stress on the driver and safer driving.


2018-10-02

Non-native plant species spread via transport systems

Researchers at VTI have compiled a report on non-native invasive plant species in Sweden and how they spread via transport systems.


2018-09-20

EU-project VIRTUAL: improving road safety with virtual crash tests

Crash tests are used to improve safety on roads. Therefore the EU now funds a research project to develop virtual methods of crash testing. VTI coordinates the project, called VIRTUAL. The project now invites experts interested in Human Body Modeling to join...


2018-08-28

EU project protects cyclists and pedestrians

According to the World Health Organisation, more than one quarter of road traffic fatalities in 2010 were pedestrians and cyclists. Every year, about 335,000 unprotected road users die because of traffic accidents, which shows the scale of the problem. The EU...


2018-08-21

Swedish organisations in EU project on traffic safety and crash testing

Crash safety testing is one of the tools used to improve safety on roads. The EU is therefore funding a research project that started recently to develop virtual methods of crash testing. The long-term goal is to supplement the physical evaluation of crash...