Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande?: En kvalitativ aktivitetsbaserad studie

Download
Helena Karresand

Syftet är att testa i vilken utsträckning olika hushåll i arbetsmarknadsregionen Göteborg idag kan utföra sina vardagliga aktiviteter genom minskat bilresande och ökad användning av alternativa transportslag såsom kollektivtrafik, cykel och gång, samt att peka på lösningar som ur ett vardagslivsperspektiv fungerar. Studien baseras på tidsdagböcker från sex hushåll. Tidsdagböckerna genomfördes av SCB år 1996. Tre hushålltyper har valts ut: sammanboende småbarnsföräldrar, ensamstående föräldrar, samt sammanboende personer 45 – 64 år utan hemmavarande barn.

Analyser visar på ett antal restriktioner som begränsar hushållens möjligheter och vilja att använda kollektivtrafik. Den kvalitativa metod som har använts i studien synliggör hushålls resmönster och val av transportmedel på ett pedagogiskt sätt vilket ökar förståelsen för vad som ligger bakom kvantitativa aggregerade modeller för transportplanering. Metoden kan rekommenderas för att studera transportmönster och möjligheter att göra förändringar i färdmedelsval hos resenärer i andra geografiska kontexter, såväl i större som i mindre tätorter.

MEET US


25-27
Aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, is held in Gothenburg, Sweden.

LATEST NEWS


2018-11-19

Report regarding government commission on the costs of traffic to society has been submitted

Since 2013, the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has had several government commissions to produce documentation on the costs to society caused by traffic. On 1 November 2018, the agency reported its latest commission, Samkost 3....


2018-10-29

International standardisation efforts have many advantages

VTI participates in several international standardisation committees. The work is important because it helps to ensure that standards can be adapted to Swedish conditions and it also provides access to valuable contacts and networks.


2018-10-24

China wants to work with the best

Through the CTS cooperation, VTI is gaining valuable research contacts with China. The country is facing major challenges in the field of road safety but also has enormous potential.


2018-10-23

VTI participated in conference on electric roads

Systems with electrified roads are a relatively new concept and many projects have been launched in recent years. To stimulate the transfer of knowledge and collaboration, the Research and Innovation Platform for Electric Roads arranged its second...


2018-10-18

ADAS&ME is tackling the interaction between people and technology

ADAS&ME is a major EU project focused on automation, the human condition and the human environment. The budget is EUR 9.6 million and VTI is the coordinator.


2018-10-05

Users contribute to the development of train simulators

Apart from advanced driving simulators, VTI has developed several variations of train simulators which are used for training, education and research. In recent years, interest has increased drastically among major actors in the railway sector, and VTI has...