Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande?: En kvalitativ aktivitetsbaserad studie

Download
Helena Karresand

Syftet är att testa i vilken utsträckning olika hushåll i arbetsmarknadsregionen Göteborg idag kan utföra sina vardagliga aktiviteter genom minskat bilresande och ökad användning av alternativa transportslag såsom kollektivtrafik, cykel och gång, samt att peka på lösningar som ur ett vardagslivsperspektiv fungerar. Studien baseras på tidsdagböcker från sex hushåll. Tidsdagböckerna genomfördes av SCB år 1996. Tre hushålltyper har valts ut: sammanboende småbarnsföräldrar, ensamstående föräldrar, samt sammanboende personer 45 – 64 år utan hemmavarande barn.

Analyser visar på ett antal restriktioner som begränsar hushållens möjligheter och vilja att använda kollektivtrafik. Den kvalitativa metod som har använts i studien synliggör hushålls resmönster och val av transportmedel på ett pedagogiskt sätt vilket ökar förståelsen för vad som ligger bakom kvantitativa aggregerade modeller för transportplanering. Metoden kan rekommenderas för att studera transportmönster och möjligheter att göra förändringar i färdmedelsval hos resenärer i andra geografiska kontexter, såväl i större som i mindre tätorter.

MEET US


13-14
Oct

Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020

VTI and Centre for Transport Studies (CTS) at Royal Institute of Technology (KTH) organise Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020. 
10-12
Nov

International Cycling Safety Conference

Swedish Cycling Research Centre, Cykelcentrum, organises together with Lund University the International Cycling Safety Conference, ICSC 2020. The conference is postponed to 10-12  November 2021.

LATEST NEWS


2020-08-19

Electric scooters are making their way into the accident statistics

The number of accidents involving electric scooters has increased from a few in 2017 to almost 500 in 2019 (January - October). This was also when electric scooters really made their entrance into Sweden's largest cities.


2020-08-17

How can the bus trip be improved for people with ADHD?

People with autism, ADHD and other neuropsychiatric disorders may experience difficulties in using public transport, which limits their opportunities for an active life in terms of school, work and hobbies.


2020-08-13

Evolution Road – new electric road tested both inside and out

In the beginning of May, the next-generation electric road was inaugurated in the city of Lund in southern Sweden. Ground based conductive charging technology will be tested on a kilometre long stretch of electric road in the bus lane in Getingevägen. This...


2020-06-18

Additional policy instruments are needed to achieve Swedish environmental quality objectives for maritime transport

Achieving the national and international environmental objectives for maritime airborne emissions requires a combination of new and more powerful policy instruments. The policies already in place are not enough. This is one of the conclusions of a research...


2020-06-16

Opportunities for a new market in electrified regional flight

Large, electrified aircraft is far off in the future. On the other hand, there may be potential for a new market with smaller regional flights. These are the conclusions of a literature survey made by researchers at VTI.


2020-06-15

Need for standards as electric road systems are developed

The need for standardisation is increasing as electric road systems are reaching higher levels of maturity. A large part of the standards for intelligent transport systems (ITS) assessed in a new VTI and SIS study was considered potentially useful for...