Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande?: En kvalitativ aktivitetsbaserad studie

Download
Helena Karresand

Syftet är att testa i vilken utsträckning olika hushåll i arbetsmarknadsregionen Göteborg idag kan utföra sina vardagliga aktiviteter genom minskat bilresande och ökad användning av alternativa transportslag såsom kollektivtrafik, cykel och gång, samt att peka på lösningar som ur ett vardagslivsperspektiv fungerar. Studien baseras på tidsdagböcker från sex hushåll. Tidsdagböckerna genomfördes av SCB år 1996. Tre hushålltyper har valts ut: sammanboende småbarnsföräldrar, ensamstående föräldrar, samt sammanboende personer 45 – 64 år utan hemmavarande barn.

Analyser visar på ett antal restriktioner som begränsar hushållens möjligheter och vilja att använda kollektivtrafik. Den kvalitativa metod som har använts i studien synliggör hushålls resmönster och val av transportmedel på ett pedagogiskt sätt vilket ökar förståelsen för vad som ligger bakom kvantitativa aggregerade modeller för transportplanering. Metoden kan rekommenderas för att studera transportmönster och möjligheter att göra förändringar i färdmedelsval hos resenärer i andra geografiska kontexter, såväl i större som i mindre tätorter.

LATEST NEWS


2018-06-13

International Conference on Electric Road Systems starts today

Electric Road Systems (ERS) is a relatively new concept with many initiatives on the way. To learn from each other and stimulate new collaborations the Swedish Research and Innovation Platform for Electric Roads arranged the first international conference...


2018-05-18

Same survey of road users’ attitudes in 50 countries

At the Road Safety on Five Continents Conference, RS5C, one entire session presented a large survey of road users' attitudes in 38 countries. Results show large differences between countries in many areas, both regarding behavior and attitudes. A new survey...


2018-05-17

Good results with alcohol interlock program according to Swedish study

An alcohol interlock program makes it possible for drink driving offenders to continue their everyday lives. In a Swedish study most of the participants were satisfied with the program and experienced improved health. They also reported drinking alcohol more...


2018-05-16

Traffic safety in the spotlight

Today the Conference Road Safety on Five Continents (RS5C) opened in Jeju Island, South Korea. More than 220 participators have come from all over the world to present findings and learn about traffic safety. Dr. Young Tae Kim, Secretary-General of the...


2018-04-17

VTI will develop simulators for ambulance staff

VTI has initiated a pilot study for paramedics with the Centre for Teaching & Research in Disaster Medicine and Traumatology and Linköping University. The aim is to give ambulance staff the opportunity to practice critical medical tasks in a moving vehicle in...


2018-04-12

Unique electrified road opens in Sweden

The world’s first electrified road recharging the batteries of cars and trucks while driving opened in Sweden. The Swedish Minister for Infrastructure, Tomas Eneroth, was at the formal inauguration of the electrified road on April 11, 2018. VTI is one of 22...