Fem förstudier med fokus på autonoma bussar i städer

Autonoma bussarna
Foto: Tiina Mauritzell/VTI

Fem noga utvalda förstudier har initierats av VTI som en del i den strategiska satsningen ”Ride the future” kopplad till framtidens mobilitetslösningar. Föreliggande arbete, ledd av VTI-forskarna Anna Anund och Magnus Berglund, summerar fem olika studier för vilka olika aspekter på framtidens mobilitet med autonoma självkörande fordon har varit utgångspunkten.

”Ride the future” är en satsning som görs tillsammans med åtta partner i det lokala området kring Campus Valla och Vallastaden i Linköping. Partner är VTI, Linköpings universitet, Linköping Science Park, Transdev Sweden AB, Östgötatrafiken, Linköpings kommun, Akademiska Hus och RISE. Ride the future har tre autonoma bussar av två olika märken (EasyMile och Navya) vilka trafikerar ett område runt Linköpings Campus Valla och Vallastaden på daglig basis klockan 8–18 på vardagar och 11–16 på helgerna. Projektets basfinansiering kommer från de åtta parterna men projektet erhåller även finansiering från flera andra håll, bland annat från EU-projektet SHOW (SHared automation Operating models for World Wide adoption), ett av EU:s så kallade flaggskepps projekt inom mobilitets området.

Syftet med Ride the future är att visa och studera hur en autonom, elektrifierad buss kan vara en del av mobiliteten i den moderna, förtätade staden, men även att erbjuda en plattform för forskning och studier, samt att bidra till ökad samverkan och regional utveckling.
Som en del i detta har VTI parallellt satsat strategiskt för att identifiera nya forskningsfrågor och samarbeten där framtidens mobilitet med autonoma små bussar (Shuttles) kan vara till nytta. Målet har även varit att öka antalet forskare som involveras i Ride the future och att identifiera framtida kunskapsluckor och möjliga forskningsprojekt. I pm:et redovisas de fem utvalda strategiska projekten.

De fem studiernas titlar är:
• Exploring spatiotemporal accessibility in Lambohov: a pre-study.
• Vägytans betydelse för vibrationer och komfort i långsamma fordon.
• Infrastrukturbehov vid busshållplatser.
• Databearbetning och visualisering av mobila luftkvalitetsmätningar.
• SUMO och Unreal Engine för co-simulering.

Några slutsatser som dras är:
Genom så kallad “Spatiotemporal analys” (rumslig och tidsberoende analys) konstaterades att Lambohov i Linköping är ett område i vilken en expansion av Ride the future bedöms ha en möjlighet att utreda viktiga forskningsfrågor. Där kan också data som erhålls bidra med nya perspektiv utöver de som redan studerats, särskilt med fokus på heterogenitet i olika sociala grupper samt mobilitet och tillgänglighet för olika grupper.

I en studie studerades vibrationer vilka mättes upp i de autonoma bussarna samtidigt som vägytan mättes längs samma slinga med VTI:s Road surface tester (RST). En så kallad kvartsbilsmodell användes för att beräkna vibrationer med vägytemätningen som underlag. Överensstämmelsen mellan uppmätta och beräknade vibrationer var god och visar att vägytemätning på en sträcka kan användas för att bedöma hur vibrationsnivån i bussarna blir om de trafikerar en in mätt sträcka.

Rekommendation lämnades om att kommande studier ska handla om att ta fram krav på vibration uttryckt som jämnhetskrav på vägytan samt studier kring kopplingen mellan vägyta och energiförbrukning.
En annan studie belyste behovet av att ta hänsyn till infrastrukturen vid hållplatser. Resultaten mynnar ut i rekommendationer avseende vad som bör beaktas vid framtida hållplatser för autonoma fordon för att säkra att de uppfyller olika resenärers behov.

I en av studierna monterades miljösensorer på taket på fordon. Tanken är att detta skulle kunna komplettera eller rent av ersätta fast monterade sensorer i vägmiljön. Resultaten var positiva och analysen visade att det finns ett behov av ytterligare mätning i andra miljöer med större utsläppskällor. Det finns även ett behov av mätning av grova partiklar med mer avancerade instrument, mätning av andra luftföroreningar eller med fordon som rör sig i högre hastighet. Vidare finns ett behov av fortsatt utveckling av analys- och visualiseringsmöjligheter av data.

I en studie utvecklades en digital tvilling där co-simulering mellan SUMO och Unreal Engine användes. Denna lösning kombinerar de båda verktygens styrkor i syfte att generera en komplett simuleringsmiljö. Framtaget gränssnitt visar på nya möjligheter att studera till exempel interaktioner mellan olika aktörer som autonoma bussar och oskyddade trafikanter.

– Vi vill tacka alla författare för deras mycket fina insatser: Nina Svensson, Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Magnus Berglund, Anders Andersson, Iman Pereira, Chiara Vitrano, Kristina Larsson, Emma Frid Eriksson, Olle Eriksson, Mattias Tunholm, Thomas Lundberg och Sara Nygårdhs från VTI, samt John Eskilsson från EDEVA, säger Anna Anund.

– Vi vill även tacka VTI:s ledning som valt att satsa strategiska medel inom området. Vi hoppas att det som kommit fram kan leda till ökad kunskap och framtida satsningar inom området framtidens mobilitet, avslutar Anna Anund.

Ride the future – strategisk satsning: fem studier med fokus på autonoma bussar i städer 2022 (Digitala vetenskapsarkivet DiVA) Länk till annan webbplats.


Kontakt