Körsimulator för tåg banar väg för nya signalsystemet

Ett stort antal lokförare och tågklarerare behöver lära sig det nya europeiska signalsystemet innan det införs på Malmbanan och Södra stambanan. Övning med VTI:s tågsimulator gör detta möjligt och är dessutom mer effektivt än praktik i verkligheten. Det visar en forskningsstudie.

ERTMS – så lyder förkortningen för det nya signalsystemet European Rail Traffic Management System. ERTMS syftar till att förenkla trafikledning och underlätta för gränsöverskridande trafik i Sverige och stora delar av Europa. Kunskap om ERTMS är viktig för att förhindra förseningar, tillbud och olyckor.

Lokförare och tågklarerare behöver lära sig mer om ERTMS både för att utnyttja systemets fördelar och för att inte riskera trafiksäkerheten. Näst på tur att införa ERTMS står Malmbanan 2023, Västerdalsbanan 2025 och Södra stambanan 2026. Det innebär stora utmaningar speciellt när det är dags för Södra stambanan, eftersom det saknas närbelägna ERTMS-utrustade banor och fordon att öva på.

Forskningsstudien är bekostad av Trafikverket och syftet är att ta reda på hur utbildning med hjälp av simulatorer kan skapa effektiva och trafiksäkra kommande driftsättningar av ERTMS. Undersökningen genomfördes i samband med en utbildning i ERTMS med 16 deltagande förare hos en tågoperatör. I experimentet delades förarna in i två grupper där ena gruppen genomförde sin praktik i simulatormiljö och andra gruppen i verkligheten enligt vedertagen metodik.

Resultatet visar att praktisk utbildning i simulatormiljö är mer effektiv än praktik i verkligheten, främst på grund av möjligheten till repetition. Tågsimulatorerna har blivit en framgångssaga för forskningsinstitutet.

– Simulatorerna utvecklas på VTI, tillsammans med tågoperatörerna inom TUFFA, ett utvecklingsforum för tågsimulatoranvändare. Det är mycket roligt att de verkligen visar sig vara praktiskt användbara, säger Niklas Olsson, doktorand på VTI.

Mest angeläget för att utbilda effektiva och säkra tågförare är att de får möjlighet att repetera olika särfallssituationer. Upprepningen vid flera övningstillfällen förefaller att vara en avgörande pedagogisk faktor, menar Niklas Olsson. Övning i mindre grupper visade sig vara värdefullt eftersom förarna verkar kunna dra nytta av att se en kollega öva. En så autentisk miljö som möjligt är viktig för att övningen ska ge bästa effekt, enligt förarna själva.

Tågklarerarna hade nytta av att utvärdera tre filmer på förare som hanterade olika särfallssituationer i simulatormiljö.

Ett resultat av studien som förvånade var att det inte gick att se något samband mellan lokförarnas självskattade kunskap och den faktiska prestationen. Det är svårt att förlita sig på förmågan att värdera sina kunskaper efter genomförd utbildning, särskilt för noviser utan tidigare kunskap av ERTMS.

– Det i sig gör det än mer intressant med körsimulatorerna. Det visar att det är ett ännu viktigare verktyg för att bedöma prestationen än vi redan har insett sedan tidigare, säger Niklas Olsson.

Därför rekommenderar han en examinering i simulatormiljön så att det går att bedöma hur personalen hanterar olika särfall. Han betonar även behovet av fortsatt träning på särfall med hjälp av tågsimulatorn, detta med tanke på kommande uppgraderingar och uppdateringar för ERTMS.

ERTMS-utbildning i simulatormiljö: framgångsfaktorer för en effektiv utbildning (2022, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Mer om ERTMS

  • ERTMS är ett nytt regelverk och påverkar även samspelet mellan trafikledning och förare.
  • Till skillnad från det gamla signalsystemet där körtillståndet skett via yttre signalering, så innebär ERTMS att tillståndet visas på skärmen genom förargränssnittet DMI, Driver Machine Interface.
  • ERTMS innebär också nya begrepp, särfall och blanketter att förhålla sig till för både lokförare och tågklarerare vilket kan påverka effektiviteten och därmed kapaciteten på tågsträckorna.

Kontakt