Grunddata inom transportsystemet ger nytta

Backspegel
Foto Roland Magnusson/Mostphotos

VTI, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Trafikanalys har tillsammans utrett en grunddatadomän för transportsystemet.

I samverkansuppdraget har vi undersökt om det finns ett behov och nytta av standardiserade offentliga datamängder i transportsystemet. Den 1 mars lämnas en förstudie till Myndigheten för digitalförvaltning (DIGG). Arbetet har utförts inom ramen för Ena – Sveriges digitala infrastruktur, där grunddata inom transportsystemet är en viktig del.

Det finns samhällsekonomiska nyttor

Inom ramen för Ena har vi i uppdraget gjort en nyttoanalys med hjälp av en extern aktör. Vi har frågat användare (offentliga aktörer) om deras behov av data kopplat till transportsystemet. Vi har också undersökt om det finns samhällsekonomiska nyttor, genom dokumentstudier. Dessa nytto- och omvärldsanalyser visar att det finns ett stort behov av nya och utvecklade datamängder inom transportsystemet.

Utifrån transportsystemets omfattning har endast kvalitativa nyttor kunnat beskrivas. De nyttor som lyfts fram på kortare sikt inom offentlig förvaltning är bland annat bättre beslutsunderlag, utveckling av nya tjänster inom offentlig förvaltning och tids- och kostnadsbesparingar.
Utgångspunkten i ett längre perspektiv har varit hållbarhet, säkerhet och digitalisering/innovation. Några nyttor är

 • en mer integrerad och effektiv samhällsplanering
 • behovet av att kunna dela grunddata med fler aktörer i flera ekosystem
 • ökad kvalitet på grunddata, nationella grunddata kan bidra till bättre prognoser och kostnadsefterlevnad i infrastrukturprojekt
 • ökad effektivitet och tillgänglighet i transportsystemet för både medborgare och näringsliv
 • ett säkrare och mer hållbart transportsystem
 • möjligheten att utveckla nya offentliga tjänster

Grunddatadomän skapar förutsättningar

Inom uppdraget har VTI gjort en omvärldsanalys i form av ett forskningsuppdrag. Omvärldsanalysen lyfter fram att det finns ett stort behov av standardiserade datamängder och ett ökat behov av datamängder generellt, för att utveckla transportsystemet. En gemensam samordning, styrning och kontaktyta för utveckling rörande transportsystemets informationstillgångar stärker möjligheten att tillgängliggöra standardiserade data inom transportsystemet. Andra förutsättningar som identifierats är bland annat

 • Bättre samverkan mellan myndigheter kring gemensamma informationstillgångar
 • Ökad förståelse för, användning och tillgång till grunddata
 • Minskat behov av myndighetsspecifika krav och riktlinjer för grunddatahantering (exempelvis informationsmodeller som ofta behöver beskriva data som redan finns beskrivna på annan myndighet)
 • Tids och kostnadsbesparingar – förenklad hantering – hos såväl datakonsumenter som dataproducenter samt ökad kunskap om data inom transportsystemet
 • För ett utvecklat transportsystem, behöver vi ställa gemensamma krav på efterfrågad och kritisk data.
  • Krav gällande åtkomlighet
  • Krav på kvalitet
  • Krav på aktualitet.

Vad händer nu, nästa steg

-Resultatet och förslag till fortsatt arbete har presenterats för myndigheternas generaldirektörer som är positiva och ser stora nyttor och möjligheter med en grunddatadomän för transportsystemet. Vi på VTI ser fram emot att fortsätta medverka i arbetet och kommer framför allt fokusera på forskningens behov av data, säger Jonas Jansson, VTI:S avdelningschef på Trafik och trafikant, VTI.

Förstudien har lämnats till DIGG för beslut om fortsatt arbete och finansiering. Förslaget är att myndigheterna tillsammans fortsätter att utreda utstående frågor innan beslut kan tas om att utveckla en grunddatadomän för transportsystemet.
Utestående frågor är främst:

 • Beskriva grunddatadomänens funktion och form.
 • Ta fram organisation inklusive samordning och styrning av grunddatadomänen.
 • Konsekvensbeskrivning som beaktar organisatoriska, ekonomiska och legala förutsättningar för respektive myndighet.
 • Förutsättningar för ett grunddatadomänansvar
 • Informations- och IT säkerhetsfrågor.

Gemensamma digitala lösningar sparar tid, kraft och pengar, möjliggör utveckling av ny teknik och skapar bättre offentliga tjänster. Därför finns Ena – Sveriges digitala infrastruktur. I Ena samlas lösningar som kan användas av många för ett effektivt och säkert informationsutbyte. Ansvaret för att utveckla komponenterna ligger på en rad olika myndigheter, där arbetet samordnas och leds av DIGG. I dagsläget utvecklas eller utreds följande delar:

 • 14 Byggblock för områdena digitala tjänster, informationsutbyte, informationshantering och tillit och säkerhet.
 • 5 Grunddatadomäner för områdena person, företag, fastighets-
  och geografisk information, hälsodata och transportsystem.
 • 6 Kompetensområden för styrning och stöd i frågor som rör arkitektur, data, informationssäkerhet, juridik, arkiv samt nyttorealisering och analys.

Ena - Sveriges digitala infrastruktur / DIGG Länk till annan webbplats.