Smarta gator – modeller och testbäddar

Idag pratar man om fyra megatrender i samhället; klimatförändringar, urbanisering, digitalisering och elektrifiering. Trenderna påverkar i stort sett alla områden av våra liv och infrastrukturen som vi färdas på i staden är inget undantag.

Dina Kuttah är senior forskare på VTI och har nyligen tagit fram modeller och förslag till testbäddar för multifunktionella gator. Det är gator som utformas och konstrueras på ett smart sätt för att fungera väl i en föränderlig värld.

– Det bästa vore om vi kunde bygga gator så att vi kan ta oss an alla kommande utmaningar för infrastrukturen på en gång, säger Dina Kuttah. Men vi får vara nöjda om vi kan utveckla konstruktioner som har lösningen på två eller tre av de problem som vi står inför.

Några av de nya koncepten är gator med vattenreservoarer, vägvärme och dränerande beläggningar.

– De har alla med klimatanpassning att göra. Ökande mängder regn och även snö innebär större risk för översvämningar. Vi har redan nu sett att våra städer inte kan ta hand om stora regnmängder på en gång utan vattnet blir kvar och innebär fara för människors liv och enorma materiella skador. Lagringstankar under gatan för dagvattnen som sedan kan filtreras ner i marken eller återanvändas skulle motverka översvämning och genomsläppliga beläggningar har också en sådan effekt.

Även mängden snö förutspås öka inom vissa delar av Sverige och för gator skulle mer utbredd användning av värmeslingor öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Dina Kuttah ger även exempel på hur gator kan anpassas till trenderna urbanisering, digitalisering och elektrifiering:

  • Laddskenor och induktiv laddning i vägen som laddar fordonet under färd i stället för laddstolpar.
  • Gator som är förstärkta på utvalda ställen för att stå emot den ökade spårbildning som självkörande fordon förväntas orsaka eftersom de kommer att röra sig med mindre variation i sidled.
  • Infrakulvertar under gatorna där rör och ledningar samlas för att underlätta underhåll.

En viktig del av projektet var att se hur de nya gatorna kan testas. Dina Kuttah har gjort förslag till testbäddar för VTI:s Heavy Vehicle Simulator och hoppas att hon och hennes kollegor längre fram ska få i uppdrag att testa de nya konstruktionerna. För tester i full skala och med långvarig trafikbelastning behövs innan gatorna byggs för att användas på riktigt i stor omfattning.

– Det har verkligen varit ett roligt men samtidigt annorlunda och utmanande arbete eftersom det har varit så övergripande. Jag tror att vi kommer att se mer och mer av forskning inom vägteknik med större perspektiv eftersom det behövs för att infrastrukturen ska klara klimatförändringarna och andra utmaningar.

Projektet har ingått i Smarta gator som leds av KTH och finansieras av Vinnova.

 

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2021

Kontakt