Engagerat boksläpp om hållbarhet
och nationell transportplanering

På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering. Så heter en antologi, en i raden av flera nyligen utgivna böcker där VTI-forskare medverkar. Under ett digitalt boksläppseminarium 18 november blev antologin presenterad med åtföljande diskussion.

Den grundläggande motiveringen för antologin är det kritiska skede som transportplaneringen befinner sig i. Bidragen belyser på olika sätt frågor om transportsystemens omställning för att nå klimat- och hållbarhetsmål. Antologins redaktörer är VTI-forskarna Linnea Eriksson, Jacob Witzell och Karolina Isaksson, senior forskare på VTI, som även höll i inledningen av seminariet 18 november.

– Vi befinner oss i en klimat- och hållbarhetskris där transportsektorn spelar en stor roll. Det brådskar att öka omställningstakten, säger Karolina Isaksson.

Det är åtta år kvar fram till 2030, då växthusgasutsläppen ska ha minskat med minst 70 procent jämfört med 2010. Det förutsätter en minskning med 10 procent per år vilket hittills endast skett under pandemiåret 2020.

Arbetet med antologin började för lite mer än ett år sedan när det stod klart att det pågick ett flertal större studier om hållbarhet och transportplanering. Då kom idén upp om en bok, ett sätt att brett belysa de trögheter och hinder som finns i den nationella transportplaneringen men också för att visa på möjligheter.

Den nationella transportplaneringens inriktning har fått möta en allt starkare och mer samstämmig kritik från bland annat regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, enligt forskarna. Planeringen lyckas ännu inte fullt ut beakta bredden i de transportpolitiska målen som rör klimat, miljö och sociala perspektiv, anser kritikerna, som även saknar planeringsinriktningar och planförslag som pekar på möjligheter att mer aktivt påverka framtida transport- och resebeteenden så att andelen energiintensiva trafikslag kan minska.

Antologins nyckelord är kunskap, makt och mening, och dess texter är sorterade under fyra övergripande teman. Den första kallas Diskurser, praktiker, arbetssätt, den andra Kunskapsperspektiv, den tredje Analys- och arbetsmetoder för förändring och slutligen den fjärde Styrning, medborgares roll och möjliga vägar framåt. Under seminariet presenterade tre medförfattare var sitt kapitel.

Förutom forskare från VTI medverkar även forskare från KTH, IVL Svenska miljöinstitutet, Trivector, Örebro universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Høgskolen i Molde och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Bidragen i antologin visar att det finns ett fortsatt stort behov av kritisk genomlysning, men också ett aktivt förändringsarbete av den nationella transportplaneringen. Där bidrar antologin även med några sammanfattande resultat och slutsatser om vilka krav planeringen behöver uppfylla för att mer aktivt bidra till klimat- och hållbarhetsomställningen.

Den avslutande diskussionen handlade bland annat om det viktiga samspelet mellan politik och förvaltning, liksom vikten av att utforma handlingsinriktningar som i högre grad kan beakta specifika förutsättningar för hållbart resande som finns på olika håll runtom i landet.

På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering (2021, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.