Återvinna däck – risker och möjligheter

Återvinning av däck är ett sätt att hushålla med ändliga resurser och användningsområdena verkar oändliga. Ännu är det oklart hur de olika produkterna påverkar människors hälsa och miljön. Produkter ur återvunna däck behöver bättre villkor och marknadsföring.

Det framgår av VTI-rapporten Sammanställning och analys av en resurseffektiv hantering av uttjänta däck med forskaren João Patricio som huvudförfattare, samt professor Yvonne Andersson-Sköld och seniora forskaren Mats Gustafsson som medförfattare.

Rapporten analyserar hanteringen av uttjänta däck i Europa och speciellt i Sverige. Studien undersöker de återvinningstekniker som finns på marknaden för att hantera däcken och deras förväntade miljöpåverkan. Studien är bekostad av Naturvårdsverket och baserar på en litteraturgenomgång kompletterad med intervjuer med ett urval relevanta aktörer.

Användningen av uttjänta däck minskar behovet av flera jungfruliga råvaror. Uttjänta däck har många unika egenskaper som gör dem lämpliga för flera olika användningsområden varav många har en stor potential. Det finns mer än 20 tekniker och produkter som är möjliga att använda för att ta tillvara dess egenskaper, enligt litteraturstudien.

Däckmaterialet kan användas i betongprodukter, asfalt, som underlag för konstgräsplaner, för avloppsrening, som skomaterial, bäddunderlag för spårtrafik, i bullerbarriärer, utomhusplattor med mera. Men det krävs bättre marknadsföring och länkning mellan olika aktörer.

Analysen av miljö- och hälsoeffekter ger motstridiga resultat. Vissa studier visar att uttjänta däckmaterial inte är miljöfarliga, medan andra tyder på ett möjligt läckage av metaller och PAH, polycykliska aromatiska kolväten. Dessutom finns för lite information och kunskap om sådant som lakbarhet, biotillgänglighet, toxicitet och relaterade risker för människor och miljö.

Det behövs vetenskapligt välunderbyggda riskbaserade gränsvärden för miljö- och hälsofarliga ämnen i granulerat gummi. Det kan bidra till större acceptans och användning, särskilt inom användningsområden där de däckbaserade produkterna kan komma i kontakt med känsliga grupper i befolkningen, till exempel barn.

Standardisering av däckbaserade material med specifika fysikaliska och kemiska egenskaper kan vara ett steg framåt för att öka produktionen av högkvalitativa material. Det behövs mer jämförande studier mellan uttjänta däck och jungfrulig vara, både när det gäller miljöpåverkan och ekonomi. Det krävs fler laboratorie- och fältstudier för att kunna avgöra hur stora fördelarna med återvinning är.

– Vi har tagit kontakt med entreprenörer för att diskutera hur vi ska gå vidare ur deras perspektiv. Vi kommer även att skicka in ansökningar för att kunna fördjupa oss i att ta fram mer underlag. Det behövs för att bättre kunna bedöma risker och hållbarhet ur ett livscykelperspektiv för olika sätt att hantera de uttjänta däcken, säger João Patricio och Yvonne Andersson-Sköld.

Sammanställning och analys av en resurseffektiv hantering av uttjänta däck (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

João Patricio är av typen sv:link, måste vara en sv:page

Kontakt