Styrmedel för minskad klimatpåverkan av transporter – oklart om de fungerar

Det finns gott om styrmedel som ska bidra till att minska klimatpåverkan av transporter. Det är däremot svårt att avgöra om de verkligen fungerar, enligt forskarna på VTI.

– Vi har tittat på vilka styrmedel som finns och hur de har utvärderats. Det är i många fall oklart hur de som utvärderat styrmedlen har gjort och vilka data de har använt, hur kvaliteten av data är, säger VTI-forskarna Elisabeth Lång och Lisa Björk.

Bristfällig transparens i utvärderingarna är en orsak, men även beskrivningarna av metod och dataunderlag. Det är också ofta otillräckliga analyser av översiktliga och enklare slag. Analys av samhällsekonomiska effekter saknas också i flertalet utvärderingar. För vissa styrmedel hittas inga utvärderingar alls. Så är fallet för till exempel flera styrmedel som rör miljöfordon och laddinfrastruktur, såsom Elbusspremien och olika bidrag för att ladda elbilen.

Elisabeth Lång och hennes medförfattare skulle gärna vilja se ett mer systematiskt förhållningssätt och en plan för hur det ska gå till att utvärdera, redan innan införandet av ett styrmedel.

– Det gör det också lättare att samla in data för ex-post-utvärdering, det vill säga en utvärdering som görs efter att styrmedlet har införts. Det är viktigt att undersöka risken för negativa konsekvenser i förhållande till det styrmedlen ska uppnå eller om det redan finns andra styrmedel som har god effekt på området som avses regleras. Att styrmedel utvärderas med god kvalitet är viktigt för att kunna göra rätt prioriteringar och investeringar med avseende på samhällsekonomisk effektivitet.

Sådan kunskap är av betydelse för att beslutsfattarna ska kunna ta välinformerade beslut om framtida styrmedel, reformer och åtgärder som syftar till minskad klimatpåverkan av transporter, menar de.

Forskarna har identifierat 40 offentliga klimatstyrmedel och 69 utvärderingar, varav majoriteten är aktiva och transportområdesövergripande. Resultatet från flertalet utvärderingar är inte tillförlitliga.

Målet med rapporten är att öka kunskapen om vilka klimatstyrmedel som är utvärderade, vilken metodansats utvärderingarna har och om resultaten från utvärderingarna visar att styrmedlen har varit effektiva i att minska klimatpåverkan av transporter i Sverige.

– Styrmedel kan vara bra i sig, men jag är till en viss grad förvånad att de inte utvärderas systematiskt. Vi visste inte riktigt vad vi väntade oss men hade våra misstankar, säger Elisabeth Lång.

Rapporten är gjord på uppdrag av Trafikanalys.

Klimatstyrmedel i transportsektorn i Sverige 2010–2021: En sammanställning över införda styrmedel och genomförda utvärderingar (2021 DiVA) Länk till annan webbplats.