Nytt stort projekt om kollektivtrafik och hållbar omställning

Nu startar ett stort FoI-projekt om hur kollektivtrafiken bidrar till en hållbar omställning i samhället. VTI deltar tillsammans med forskare från Örebro och Linköpings universitet. Forskningsmedlen på 8 miljoner kronor kommer från Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

– Vi kommer att undersöka hur olika mål kopplat till hållbarhet prioriteras i planeringen. Själv är jag särskilt intresserad av vilken roll kollektivtrafiken kan spela för den sociala hållbarheten, och hur den regionala planeringen tar till vara de sociala perspektiven, säger Malin Henriksson senior forskare på VTI.

VTI har specialkunskap om transportsystemets roll i omställningen medan forskarna på Linköpings och Örebro universitet har motsvarande kunskaper om den kommunala och regionala planeringen. Det är ett skäl till att projektet blev beviljat tror Malin Henriksson.

– Projektet bygger vidare på vad vi gemensamt kan om kollektivtrafikens potentiella roll i omställningen. För VTI handlar det om 3,2 miljoner kronor vilket innebär betydande forskningstid för institutets del.

Transportsektorn ska vara fossilfri 2030, enligt de svenska målen för hållbara transportsystem. Projektet ska studera hur den offentliga sektorns samlade förmåga att planera för kollektivtrafik har förändrats under de senaste tio åren. Forskarna ska dessutom undersöka hur dessa förändringar har påverkat transportsystemet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Från VTI deltar, förutom Malin Henriksson, även forskningsassistent Robin Nuruzzaman. Projektledare är Ida Andersson, kulturgeograf på Örebro universitet. Deltar gör också Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Linköpings universitet och Centrum för kommunstrategiska studier. Projektet avslutas i augusti 2025. Forskarna ska undersöka 18 regioner, alla regioner i Sverige förutom storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kommunikationen ska ske på olika sätt under projektets gång. Projektet ska ta fram en podcast och efter varje avsnitt bjuda in till digitala workshopar. Det ska bli ett sätt att säkerställa en fortlöpande interaktion med projektets intressenter, men också ett sätt att få feedback som kan bidra till projektets relevans under hela projekttiden.

Projektet heter Omskalningens effekter för hållbar omställning. 10 år med regionala kollektivtrafikmyndigheter som samhällsbyggare.