FoI-plattform för elvägar enkelt förklarad

Nu finns en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet Forsknings- och innovationsplattform för elvägar där VTI har medverkat. Projektet har undersökt och beskrivit elvägars förutsättningar ur olika perspektiv.

– Projektet har varit mycket givande. Att träffa andra som forskar och arbetar med elvägar ger extra inspiration. Vi har upplevt en pionjäranda som varit mycket stimulerande, säger Arne Nåbo, forskningschef på VTI.

VTI har varit mycket aktiva i projektet och framför allt bidragit med kunskap på följande områden: Fordonens energi- och effektbehov, miljöpåverkan, konstruktion, drift och underhåll samt standardiseringsfrågor.

Syftet med Forsknings- och innovationsplattform för elvägar har varit att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar. Det har skett genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor. Arbetet har strävat mot att tydliggöra samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig ur olika aktörers perspektiv.

Projektet har undersökt hur demonstrationerna av elvägsteknik på allmän väg kan ta steget till storskalig drift. Projektet har tittat på hur affärsekosystemet ser ut samt hur det kan gå till att standardisera gränssnitten och vilka fördelar det medför för samhället.

FoI-plattformen för elvägar påbörjades hösten 2016 och huvuddelen av forskningen pågick fram till december 2019. Fokus för arbetet under år 2020 har legat på kunskapsspridning och samordning med det svensk-tyska forskningssamarbetet om elvägar, CollERS.

Projektet avslutas i år. I våras kom slutrapporten, framtagen av forskare från VTI, RISE, Chalmers tekniska högskola, KTH, Lunds universitet samt Transportøkonomisk institutt (TØI) i Norge.

Projektets resultat har löpande spridits vid seminarier och fyra årliga internationella konferenser. Rapporter har även publicerats i projektdeltagarnas vanliga publikationsserier. Finansieringen kommer från Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) och Trafikverket.

Populärvetenskapligt dokument på svenska, RISE rapport 2021:76 Länk till annan webbplats.

Populärvetenskapligt dokument på engelska, RISE report 2021:79 Länk till annan webbplats.

Slutrapport från projektet Forsknings- och Innovationsplattform för elvägar (DiVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt