Tylösandsseminariet tar höjd för trafiksäkerheten

Vi måste höja hastigheten inför 2030. Så löd den dubbelbottnade rubriken för Tylösandsseminariet 30 augusti. VTI medverkade på olika sätt i det digitala mötet för ökad trafiksäkerhet, anordnat av MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund.

Tylösandsseminariet tog avstamp i nollvisionen och dess etappmål, att antalet trafikolyckor ska halveras till 2030, där utgångsvärdet utgörs av ett medelvärde av utfallet under åren 2017, 2018 och 2019.

Gd Tomas Svensson representerade VTI i ett panelsamtal med myndighetscheferna Lena Erixon från Trafikverket, Jonas Bjelfvenstam från Transportstyrelsen och Anders Thornberg från Polismyndigheten. Ett samtalsämne var vilka resurser som krävs för att komma vidare.

­– Det finns ett stort forskningsbehov om trafiksäkerhet kopplat till andra hållbarhetsmål, sade Tomas Svensson.

För att nå målet om ett hållbart och säkert transportsystem behöver fler ändra valet av färdmedel till gång, cykling och kollektivtrafik. Forskningen kan lösa trafiksäkerhetsfrågor kopplat till cykel och andra oskyddade trafikanter, gav han som exempel.

Transformeringen fortsätter mot automatisering, elektrifiering och digitalisering, där återstår det att se vad de ger för trafiksäkerhetseffekter. Det kräver internationella samarbeten där Sverige behöver komma med i nya ramprogram och partnerskap inom EU, betonade Tomas Svensson.

Bland de parallella seminarierna fanns ett om utmaningarna att nå säker cykling. Antalet skadade cyklister ökar tyvärr i dagsläget. Programpunkten modererades av professor Astrid Linder, VTI.

I panelen deltog två medarbetare från Trafikverket. Matteo Rizzi talade om prognoser för trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige 2030 och Johan Lindberg om säkra system för cykling. De planerade trafiksäkerhetsåtgärderna räcker inte för att uppnå nollvisionen. Det behövs mer än så, speciellt om antalet cyklister ökar, var en av slutsatserna. I panelen ingick även Victoria Bogren från företaget Klimator som presenterade RSI Bike, ett sätt att mäta cykelbanans tillstånd och återkoppla detta till cyklister.

– Vi ska arbeta vidare med att förbättra trafiksäkerheten. Sverige har det lägsta antalet döda i trafiken någonsin och kan sprida kunskap om vad andra kan göra. Det finns en stark folklig opinion för att allt färre ska skadas i trafiken, sade Tomas Eneroth i konferensens avslutningstal.