Smart mobilitet möjlig att kontrollera

""
Foto: Annika Johansson/VTI

Den digitala utvecklingen kan kännas som en tsunami som väller över en, en tsunami man inte kan styra över. Men det kan man, säger Claus Hedegaard Sørensen, senior forskare på VTI.

– Det är det vi vill tala om med vår rapport.

Att styra det nya – Samhällets styrning av och med smart mobilitet är en avslutande rapport från ett projekt som genomförts inom ramen för K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, med finansiering från Vinnova.

Paraplybegreppet smart mobilitet beskriver de förändringar inom transportsektorn som har med digitalisering att göra. Det handlar om förändringar vi ser redan nu och de som kommer att komma framöver.

Elsparkcyklarna som finns i många städer ryms inunder begreppet smart mobilitet, liksom självkörande bilar och bussar, fordon som är uppkopplade och kan tala med varandra, med en trafikcentral, och så vidare.

– Smart mobilitet handlar också om samåkning, som ju inte alls är någonting nytt, men som förenklats i och med digitaliseringen, säger Claus Hedegaard Sørensen.

Det finns enligt honom och medforskarna i projektet både positiva och negativa effekter av smart mobilitet.

– Positivt är att kollektivtrafiken kan kompletteras och utvidgas på ett sätt som bättre tillgodoser medborgarnas behov. Det ges fler incitament att lämna bilen, och på så vis kan smart mobilitet bidra till mera hållbara transportlösningar.

Men en negativ effekt skulle kunna vara att det blir så attraktivt att ta sig från dörr till dörr med sitt eget självstyrande fordon att andra transportformer utkonkurreras och vi i stället får mer biltrafik i städerna.

– Det positiva scenariot jag nämnde först kommer inte av sig själv, understryker Claus Hedegaard Sørensen.

Det är här den politiska styrningen kommer in i bilden.

Kommuner, regioner och offentliga myndigheter måste reflektera över sin roll och vilka resurser de har – eller inte har – till sitt förfogande och utifrån detta skapa ett medvetet förhållningssätt till smart mobilitet.

Smart mobilitet kan inte enbart betraktas utifrån ett tekniskt utvecklingsperspektiv. Den smarta mobiliteten måste förankras i demokratiska principer och styra mot samhällets målsättningar, ”till exempel utifrån ambitioner i kommunala översiktsplaner, regionala utvecklingsplaner och de transportpolitiska mål som beslutats av Sveriges riksdag”. (Citat ur rapporten.)

Forskarna nämner fyra viktiga tillgångar som det offentliga sitter på – nodalitet, regler, pengar och organisationer – som kan användas som styrmedel.

Claus Hedegaard Sørensen vill lyfta fram nodalitet som särskilt viktig: kontrollen över data. Den som till exempel sitter på kunskapen om medborgarnas resvanor har mycket makt.

– Sedan är det viktigt att medborgarna inte försvinner in i allt detta enbart förvandlade till ”kunder”. Medborgarna ska inkluderas i utvecklingen, inte bara vara föremål för den.

Text: Catarina Gisby/redakta

K2 Outreach 2021:1: Att styra det nya – Samhällets styrning av och med smart mobilitet Länk till annan webbplats.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 1–2021.