Bedömning av lämpliga förare i Europa kräver översyn

Europeiska länders bedömningar av medicinsk lämplighet för förare kräver omfattande översyn enligt en rapport från Europeiska transportsäkerhetsrådet, ETSC. Studier har visat att specifika medicinska och psykiska tillstånd är viktigare faktorer än ålder när det gäller medicinsk lämplighet att köra.

EU genomför just nu en granskning av direktivet om körkort och ett reviderat lagförslag förväntas komma under nästa år. Rapporten från ETSC visar att utgångspunkten för många EU-länders bedömning av förares lämplighet är åldersbaserad. Detta trots att studier visar att andra faktorer som specifika medicinska tillstånd, missbruk, psykiska störningar, epilepsi och diabetes är viktigare än ålder för att bedöma en persons lämplighet att köra. Sverige är ett av få länder inom EU som inte har obligatoriska hälsokontroller för förare över en viss ålder.

– I en tidigare svensk studie som genomfördes av Transportstyrelsen och VTI undersöktes om äldre bilförare med en sjukdomsdiagnos har högre olycksrisk än äldre bilförare utan diagnos. Resultaten från studien talar inte för att en större utredning behöver göras angående införande av hälsokontroller för äldre bilförare, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI och Sveriges representant i ETSC:s PIN-panel.

ETSC påpekar vidare att bristen på data om medicinska och psykiska tillstånd vid kollisioner också är ett stort problem. För närvarande samlar endast ett fåtal länder systematiskt in sådana uppgifter.

De medicinska kontrollerna, utöver syntest, som görs när en person först ansöker om körkort, varierar också i stor utsträckning mellan länderna. ETSC rekommenderar att EU och nationella regeringar överväger att anta en standardiserad screeningprocess baserad på internationell bästa praxis för användning i alla medlemsstater.

Are medical fitness to drive procedures fit for purpose? (2021 ETSC) Länk till annan webbplats.

Samband mellan sjukdomar och äldre bilförares inblandning i trafikolyckor (2018, Digitala Vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.