Rekordstor satsning på infrastruktur leder till mer forskning för VTI

Infrastrukturpropositionen täcker in mycket av det VTI forskar om. Forskning och innovation inom transportområdet är nödvändiga för att uppnå målen, både de transportpolitiska och för klimatet.

Största satsningen någonsin i modern infrastruktur. Så kallar infrastrukturministern Tomas Eneroth propositionen Framtidens infrastruktur - hållbara investeringar i hela Sverige. Sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor för perioden 2022 till 2033.

Propositionen anger vilka satsningar på infrastruktur som regeringen anser är viktiga att ta itu med under de kommande åren.

– Med de stora ambitioner som läggs fram för transportsektorns omställning följer växande behov av forskning och innovation för att kunna hantera de stora utmaningar som finns, kommenterar generaldirektör Tomas Svensson på VTI.

VTI lyfts fram specifikt i ett sammanhang – det nionde ramprogrammet Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram. Det är viktigt att fortsätta engagemanget, och deltagandet skapar stora möjligheter till uppväxling av satsade nationella medel och bidrar därmed till att förstärka de svenska forskningsresurserna, skriver regeringen.

– EU-forskningen är viktig för transportsektorn i Sverige och för VTI så att vi kan fortsätta att utveckla vår spetskompetens inom olika forskningsområden, säger Tomas Svensson.

Regeringen har tagit initiativ till en nationell strategi för elektrifiering med målet att den ska bli snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv. En nytillsatt kommission ska identifiera åtgärder och påskynda utvecklingen inom transportsektorn.

Där kommer ökade forsknings- och innovationsansatser att vara helt avgörande, och här kommer ytterligare några exempel.

Ett jämställt transportsystem innebär att alla ska ha tillgång till olika färdsätt. Insatser inom forskning och innovation ska stärka olika gruppers möjlighet att förflytta sig, oberoende av kön, ålder, funktionsnedsättning eller var de bor.

Nya lösningar är nödvändiga för att flytta över transporter från väg till järnväg och sjöfart. Det är även angeläget att utveckla intermodala transportlösningar, lösningar som underlätta för samtliga trafikslag att samverka med varandra.

Verksamheten med tester och demonstrationer av automatiserade och uppkopplade fordon behöver utvecklas vidare för snabba på innovationstakten och användningen av forskningsresultaten.

Väg- och järnvägsunderhåll är ämnen som kräver fördjupad forskning och innovation med fokus på kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Investeringar i forskning och innovation gör att landet kan bibehålla svensk spetskompetens inom transportområdet. Viktigt är också en nära samverkan mellan universitet, högskolor, institut, övriga anordnare av utbildning, myndigheter och näringsliv.

Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige - Regeringen.se Länk till annan webbplats.