Sveriges gröna guld
kräver bättre vägar

Det går bra för skogsindustrin, men dess tunga transporter och klimatet sätter vägarnas bärighet på hårda prov. Därför har VTI tagit initiativ till ett nytt forsknings- och innovationsprojekt: Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar.

– Många nyckelaktörer, allt från skogsbolag, problemägare till forskningsinstitut deltar. Det är en av de största gemensamma satsningarna på skogsbilvägars utveckling som skogsindustriföretagen gjort i Sverige har gjort, säger Dina Kuttah, projektledare och senior forskare på VTI.

Det treåriga tvärvetenskapliga projektet är ett samarbete mellan VTI, Skogsforsk, Trafikverket, Skogsstyrelsen och näringen. Projektet har nu fått klartecken att starta i maj av InfraSweden 2030, ett strategiskt innovationsprogram från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Sverige har ett stort vägnät av enskilda vägar, varav hälften skogsbilvägar. Regn och tjäle skapar alltmer problem, som i sin tur beror på klimatförändringar, otillräcklig dränering, högre bruttovikt för lastbilar och mer nyttjande på grund av större efterfrågan på skogsråvaran.

Tyngre lastbilar har sedan 2018 en tillåten ökning av bruttovikten från 64 till 74 ton. Det innebär egentligen en miljövinst, eftersom det leder till minskade koldioxidutsläpp motsvarande 11 procent, när mer råvara kan fraktas i samma fordon.

Målet med projektet är att utveckla skogsbilvägar från design och konstruktion till drift och underhåll. Fokus är skalbarhet, snabb implementering och resurseffektiva metoder för att utveckla skogsbilvägarnas infrastruktur.

Skalbarhet innebär att projektet inte enbart gör laboratorietester utan även omfattar fem pilotprojekt – i form av skogsvägar, vardera en kilometer långa och nybyggda med olika tekniker och material.

Då kan ett nytt instrument som VTI har tagit fram komma till användning, en så kallad lätt fallviktsdeflektometer. Instrumentet kan underlätta mätningar av stabilitet hos obundna vägmaterial och därmed göra mätningarna enklare, billigare och mindre tidskrävande.

Dina Kuttah ser både möjligheter och utmaningar med projektet.

– Vägar med bättre bärighet kan leda till att tyngre lastbilar kan komma fram och förstärka flödet av skogsprodukter. Det gäller att hitta ett koncept som är optimalt och samtidigt billigt.

Projektet har också en jämställdhetsambition, och eftersträvar därför en jämn könsfördelning bland deltagarna trots att skogsnäringen i övrigt fortfarande är en mansdominerad bransch.