Partiklar – ett problem i slutna järnvägsmiljöer

Järnvägstransporter i Sverige är hållbara ur klimatperspektiv. Däremot kan trafik på järnvägen ge upphov till höga halter av partiklar som är skadliga för människors hälsa. Genom olika forskningsprojekt under de senaste åren har VTI fått en gedigen kompetens som kan vara till nytta för att komma till rätta med problemen.

De inandningsbara partiklarna är särskilt ett problem i slutna miljöer som tunnlar och överbyggda stationer och partiklarna kommer främst från bromsar, hjul, räler och strömavtagarsystem.

– Trafikverket står bakom ett arbete med att ta fram riktvärden för tillåtna partikelhalter i slutna järnvägsmiljöer, säger Mats Gustafsson, senior forskare med lång erfarenhet av forskning om partiklar från trafik. Vi är dock inte direkt engagerade i det arbetet men följer det och är i löpande kontakt med Trafikverket om de forskningsbehov som finns inom området. Utifrån den forskning som vi har gjort så vet vi en hel del om partiklarnas egenskaper och hur man kan minska utsläppen.

Mätningar på Arlanda

VTI har tillsammans med Lunds universitet, KTH och SLB-analys gjort mätningar på Arlandas underjordiska tågstationer som visade att halterna av inandningsbara partiklar där var högt över gränsvärdet för utomhusluft. Slitagepartiklarna uppstår främst vid bromsning in mot perronger och sprids i det trånga utrymmet av tågens rörelser. De består mest av metaller där järn är vanligast men även till exempel zink, koppar och mangan förekommer i relativt höga koncentrationer. Partiklarna är förhållandevis grova jämfört med avgaspartiklar men är ändå inandningsbara.

Enligt Mats Gustafsson är tågtyp och olika komponenters sammansättning och skick sannolikt viktiga faktorer som påverkar utsläppens storlek. Även hur tågföraren kör påverkar utsläppsnivåerna på perrongerna.

Bromsning påverkar

– Det skulle till exempel kunna vara bättre för luftkvaliteten vid perrongen att göra det mesta av inbromsningen innan tåget kommer in i en tunnel där det finns en station än att bromsa inne i tunneln eftersom bromsandet genererar partiklar, säger Mats Gustafsson. Moderna tåg kan också bidra till att få ner partikelnivåerna eftersom de till skillnad från äldre tåg kan motorbromsa i större utsträckning och då undviker man utsläppen från de mekaniska bromsarna. Tidigare mätningar visar att äldre tåg med lok och vagnar ger upphov till högre partikelhalter än moderna motorvagnar.

–Vi skulle gärna använda tågstationerna på till exempel Arlanda igen för att fördjupa studierna om hur olika tåg påverkar partikelhalterna och varför, avslutar Mats Gustafsson, som ser goda möjligheter för forskarna vid VTI att bidra till renare luft i järnvägsmiljöer.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 4–2020.