VTI är med i förberedelserna inför EU:s nya ramprogram

EU:s nya ramprogram för forskning och innovation heter Horisont Europa. Det tar vid efter Horisont 2020 och ska pågå åren 2021–2027. Förberedelserna inför starten pågår för fullt och som forskningsinstitut är VTI med bland dem som har möjlighet att påverka utformningen av programmet.

Nu kommer samhällsnyttan att vara ännu mer i fokus än i tidigare ramprogram och därför ska det bildas så kallade partnerskap inom flera forskningsområden. I partnerskapen ska universitet, näringsliv, myndigheter och andra organisationer delta för att tillsammans definiera vilken forskning som är viktigast att satsa på. Målet är att forskningen som finansieras av EU ska vara relevant och betydelsefull för så stora delar av samhället som möjligt. Forskningen ska också bidra till ett konkurrenskraftigt Europa som ligger i utvecklingens framkant. EU-kommissionen fattar beslut om partnerskapen under hösten.

CCAM och strategisk forskningsplan

Ett område för ett tänkt partnerskap är automatiserade och uppkopplade fordon, inom EU kallat CCAM - Connected, cooperative and automated mobility. Här har Ingrid Skogsmo, forskningsledare på VTI, varit intensivt involverad i att ta fram en strategisk forskningsplan och lett planens delområde om användare och samhällsaspekter.

– Det är viktigt att VTI är med när EU:s forskning planeras och utformas. Som oberoende forskningsinstitut är en av våra uppgifter att bevaka samhällsintressena och användarnas perspektiv, säger Ingrid Skogsmo.

Ingrid tycker att fordonsindustrin, där hon själv har ett förflutet, också är en betydelsefull partner men att det inte bara får handla om utveckling av fordonsteknik.

– Med nya former för resor och godstransporter har vi ett fantastiskt tillfälle att se till nyttan för så många som möjligt med hänsyn till klimat, miljö, säkerhet och människors hälsa. Ofta handlar diskussionerna om självkörande fordon om att minimera risker – här behöver vi driva på för ett mer proaktivt tänkande för att påverka utvecklingen mot önskade samhällsmål. Om vi ser våra mål framför oss och teknikutvecklingen som något positivt istället för något farligt kan vi utnyttja den för samhällets bästa.

Den strategiska forskningsplanen som Ingrid Skogsmo har varit med och tagit fram sträcker sig flera år framåt men eftersom det nya ramprogrammet drar igång redan efter nyår bereds också detaljerade förslag på vilka forskningsområden som det är viktigast att börja med. Vilka det slutligen blir beslutas av EU-kommissionen, men generellt anser Ingrid att det vore logiskt att först ha en tydlig bild av användarkrav och samhällsaspekter innan man går för långt i utveckling av lösningar och system.

Internationella kontakter ger möjligheter

Hon vill i sammanhanget lyfta fram VTI:s medlemskap i de europeiska transportforskningsinstitutens samarbetsorganisation ECTRI, European Conference on Transport Research Institutes.

– Tack vare att VTI är med i ECTRI, som ofta har framskjutna positioner i EU-samarbetet, har vi kunnat vara med och påverka mer direkt än vi hade kunnat som enskilt institut. Det aktiva engagemanget i CCAM-arbetet är viktigt för forskningens framtida utveckling men också ett sätt för VTI att driva på för att områden som vi är duktiga på kommer med och får finansiering. Det är verkligen ett konkret exempel på att det lönar sig att vara med i internationella samarbeten.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2020.