Samarbete med Kina pågår och planeras för Indien

VTI har ett väl utvecklat samarbete med andra forskningsmiljöer inom EU och även en lång tradition av att sprida kunskap internationellt om framför allt trafiksäkerhet, speciellt i länder där trafiksäkerheten är låg. Nu arbetar institutet på olika sätt för att bredda sitt globala engagemang.

Ett exempel är China-Sweden Research Centre for Traffic Safety som är en samarbetsorganisation för forskning och kunskapsutbyte där VTI ingår tillsammans med andra svenska organisationer som Chalmers och Volvo. Från Kina deltar flera universitet och fordonstillverkaren Geely. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten i båda länderna.

– Problemet med internationellt samarbete utanför EU:s ramprogram kan vara finansieringen, men genom den här organisationen och med finansiering från Vinnova och deras kinesiska motsvarighet MoST har vi äntligen kommit igång med konkret forskning, säger Jonas Jansson, avdelningschef på VTI.

Trafik med självkörande fordon i Sverige och Kina

Det är två projekt som bedrivs parallellt i Sverige och i Kina. Båda handlar om hur införandet av autonoma fordon påverkar trafiken och forskarna i de olika projekten drar nytta av varandra genom täta kontakter under arbetets gång.

Niklas Strand, senior forskare och projektledare, berättar mer om det svenska projektet som heter Heterogeneous* och om hur samarbetet med de kinesiska forskarna går till.

– Alla fordon kommer inte bli självkörande över en natt utan trafiken kommer säkert under en rätt lång övergångsperiod bestå av en blandning av autonoma fordon och fordon som körs av förare. De autonoma fordonen kommer dessutom att vara automatiserade i olika grad. Det är många parametrar som spelar roll för hur trafiken kommer att påverkas så därför behövs forskning som försöker se in i framtiden.

Fram till nu har forskare och studenter gjort simuleringar i datorprogram och sett vad som händer med trafikflöden och trafiksäkerhet. Preliminära resultat visar att autonoma fordons påverkan på olyckor och tillbud beror på hur stor del av fordonsflottan som är självkörande och om det är kooperativa (kommunicerande) system eller inte. En mindre andel fordon som är beroende av kommunikation med andra fordon kan till exempel påverka trafiksäkerheten negativt innan de når en så stor andel att de istället förhindrar olyckor.

Längre fram kommer VTI:s körsimulator i Göteborg att användas för tester med förare. I Kina finns en liknande simulator på Tongji University i Shanghai.

– Pandemin har till viss del försvårat samarbetet men tanken är att vi tillsammans ska presentera resultat på konferenser och gemensamt skriva vetenskapliga artiklar där båda projekten ingår. Egna workshops där vi utbyter erfarenheter är också en viktig del av konceptet, säger Niklas Strand.

Bussresor i Indien

Jonas Jansson tar även upp SITIS, Sweden-India Innovation and Safety Partnership, som ett exempel på framåtblickande samarbete på internationell nivå. Inom SITIS planeras ett forskningsprojekt om hur busstrafiken mellan indiska städer kan bli säkrare och effektivare.

– VTI har forskat mycket om kollektivtrafik och bussförare så att kunna bidra med vår expertis för att förbättra resandet med buss i Indien är spännande. I ett första skede handlar projektet om att definiera vilka problemområdena är och hitta metoder för att samla in och analysera data.

* Projektets fullständiga namn är Heterogeneous traffic groups cooperative driving behaviours research under mixed traffic conditions.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2020.