EU-projekt för att minska utsläpp

Biltrafiken har en stor inverkan på luftkvaliteten genom sina utsläpp. Ett treårigt EU-projekt, där VTI deltar, arbetar med att öka vår kunskap om utsläpp och ta fram åtgärder för att uppnå beteenden som minskar utsläppen och därmed förbättrar människors hälsa. Det kan till exempel handla om olika sätt att ändra körstilen och sättet att sköta och utrusta bilen.

Biltrafiken är källa till ett antal olika utsläpp. Förutom utsläpp av koldioxid, kväveoxider, partiklar och kolmonoxid via avgaser ger bilarna även ifrån sig slitagepartiklar från däck, bromsar och genom slitage av vägbeläggningar. Utsläppen påverkar i sin tur människors hälsa och vår miljö negativt.

Att det går att minska utsläppen genom sättet att köra känner vi till. Men vilket är det bästa sättet och hur kan bilförare påverkas att köra så att de verkligen minimerar utsläppen? Och hur påverkas utsläppen av hur du sköter om din bil och hur du väljer att utrusta den? Det arbetar forskare från 9 länder i Europa och från Kina med att konkretisera i projektet uCARe. Från Sverige deltar VTI och IVL (Svenska miljöinstitutet).

På VTI pågår arbete med att undersöka utsläpp som kommer från slitage från däck och bromsar samt att undersöka hur körbeteendet hos förare ser ut och kan ändras.

Hastighet påverkar däckslitage

Det finns sedan tidigare endast lite forskning, både i Sverige övriga EU, om vad som påverkar omfattningen av slitage på däck och bromsar. Ett antal prover i VTI:s provägsmaskin har därför gjorts för att undersöka vilka faktorer som leder till ökat slitage från däck, till exempel hastighet, däcktryck och last på bilaxlarna. Proverna har ännu inte analyserats färdigt men det går redan nu att dra vissa slutsatser.

– Den absolut största påverkan på hur mycket däcken slits, bland de faktorer vi kunnat prova, har hastigheten. Ju fortare du kör, desto mer slits däcken, säger Mats Gustafsson, senior forskare på VTI.

Sedan tidigare är det också känt att däcktrycket är viktigt – för lågt eller för högt däcktryck ökar slitaget på däcket. Den färdiga analysen av proverna kommer att bidra till den modell som tas fram inom uCARe över vad som påverkar utsläppen från bilar till luft.

Utöver analyserna av proverna från provvägsmaskinen kommer data om slitage av bromsar och vägytan också att läggas in i modellen.

Sonja Forward, också hon senior forskare på VTI, arbetar med kartläggning och utbildning av förare och deras körsätt för att minska utsläpp. Hittills har VTI och IVL gjort ett antal intervjuer med bilförare som bland annat handlar om deras medvetenhet om vilka utsläpp deras bil släpper ut och om de gör något för att minska dessa. Inledande studier har visat att medvetenheten om möjligheten att påverka utsläppen av koldioxid är relativt utbredd, men hur är det till exempel med kunskapen om kväveoxid och den egna körningen?

– Medvetenheten varierar stort mellan olika förare, det framgår tydligt. Det blir därför intressant att se vilka slutsatser det går att dra om vad som behöver göras för att påverka medvetenhet och körstil, säger Sonja Forward.

– Resultatet från intervjuerna kommer att ligga till grund för ett utbildningsmaterial som vi ska ta fram i projektet. Syftet med materialet är att motivera förare att köra så att de minskar utsläppen.

Tanken är också att olika event som vänder sig till bilförare ska genomföras för att sprida kunskap om körsätt och utsläpp och i förlängningen påverka bilförare att köra så att de minskar utsläppen. Eventen kommer att genomföras tillsammans med flera aktörer, i Sverige till exempel Stockholms stad, som har knutit sig till projektet uCARe. När de kommer att kunna genomföras beror på när restriktionerna som rör folksamlingar tas bort. Tanken är också att eventen ska utvärderas med hjälp av enkäter före och efter genomförandet.

Hur kan du köra för att minska utsläppen från din bil?

Det här är känt redan idag:

  • Aggressiv körning, med snabba accelerationer och häftiga inbromsningar ökar utsläppen.
  • Genom att köra mjukt, använda motorbroms och undvika snabba accelerationer kan du minska utsläppen.
  • Höga hastigheter ökar i många fall utsläppen.
  • Felaktigt lufttryck förkortar däckens livslängd och för lågt tryck ökar slitaget på däcken och därmed utsläppen av partiklar till miljön.
  • En mera miljövänlig körstil är lugnare och minskar också hetsen i trafiken.

Om EU-projektet uCARe

  • uCARe är ett EU-forskningsprojekt och står för ”You Can Always Reduce Emissions because you care”.
  • Projektet startades i maj 2019 och pågår till maj 2022.
  • 14 partners medverkar. Från svensk sida deltar VTI och IVL (Svenska miljöinstitutet). uCARe leds av den nederländska forskningsorganisationen TNO.
  • Budgeten för uCARe är 3 miljoner euro. VTI:s andel är 4,7 miljoner kronor.
  • Målet för uCARe är att minska utsläppen från de bilar som redan idag rullar på EU:s vägar och på så sätt bidra till att förbättra luftkvaliteten och människors hälsa. Det ska ske genom att förse förare med enkla, begripliga och effektiva verktyg för att själva minska sina utsläpp. Dessutom ska projektet utveckla verktyg för att stödja intressenter, till exempel politiker och tjänstemän, som kan påverka den lokala luftkvaliteten i deras arbete med att välja strategier.

uCARe finansieras av Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Läs mer

www.project-ucare.eu Länk till annan webbplats.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2020.