45 miljoner till Mistra SAMS för forskning om vardagslivets resande

Forskningsprogrammet Mistra SAMS, som leds av VTI och KTH, tilldelas forskningsmedel för en andra fas med upp till 45 miljoner kronor över en kommande fyraårsperiod. För att fortsätta undersöka hur ett framtida mobilitetssystem kan se ut kommer programmet att etablera ytterligare ett Living lab – denna gång med fokus på vardagslivets resande.

Mistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet.

Mistra SAMS har pågått sedan 2016 och Mistra har finansierat den första fasen på fyra år med 40 MSEK. Programmet har bland annat etablerat ett så kallat Living lab i form av en lokal jobbhubb i Tullinge, söder om Stockholm. Detta för att undersöka hur nya digitala lösningar kan bidra till att boende i förorten och mindre samhällen kan arbeta i en professionell arbetsmiljö på distans och därmed minska resorna till sin arbetsplats och under sin fritid.

Mistra SAMS fas 2 kommer att pågå mellan åren 2021–2024. Arbetet bygger vidare på den Living-lab-strategi som påbörjats i fas 1, där olika sätt att undvika onödiga transporter och byta till mer energieffektiva och klimatneutrala transportslag studeras. I fas 2 kommer ytterligare ett Living Lab att etableras. Detta med fokus på hela vardagslivets resande och där projektets deltagare kommer att få prova på hur ett möjligt framtida mobilitetssystem kan se ut.

– Forskningen i Mistra SAMS utgår från att det behövs en genomgripande omställning av transportsystemet om klimatmål och sociala hållbarhetsmål ska kunna nås. Det är viktigt att fördjupa kunskapen om under vilka förutsättningar digitala tjänster kan leda till ett hållbart resande för olika medborgargrupper, och förstå möjliga effekter även på systemnivå. Vi vill utveckla kunskap som kan stötta i synnerhet offentliga aktörer i deras roll att driva omställningen mot ett långsiktigt hållbart transportsystem, säger Karolina Isaksson, senior forskare på VTI.

Programmet leds av KTH och VTI. I konsortiet ingår också Trafikverket, Stockholms stad, Botkyrka kommun, Lunds universitet och Karlstads universitet samt flera organisationer, däribland Ericsson, Smart Resenär, Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Taxiförbundet.

Pressmeddelande från Mistra SAMSlänk till annan webbplats

Om forskningsprogrammet Mistra SAMSlänk till annan webbplats